FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 5 Sayı 2 (Haziran 2021)

Sayı Bilgileri

Cilt/ Volume: 5 Sayı/ Issue: 2 Yaz/Summer 2021 

ss. i - vi

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

İlkokul Dördüncü Sınıfta Resimli Sözlük Kullanımının Kelime Kazanımına Katkısı / The Contribution of the Use of İllustrated Dictionaries in the Fourth Grade of Primary School to Vocabulary Acquisition

Erol Duran & Mürüvet Kübra Süner

ss. 1 - 9   |  DOI: 10.29345/futvis.171

Özet

Bu araştırmada, “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin resimli sözlük kullanmasının kelime kazanımına katkısı nedir” sorusunun cevabı aranmıştır. Araştırmada karma yöntem modeli ve iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmada veriler; yayınlanmış dört farklı resimli sözlük, araştırmacı tarafından geliştirilen resimli sözlük modeli ve kelime kazanımı etkinliği, öntest-sontest çalışma kâğıtları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma grubu, ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören 36 öğrenciden oluşmaktadır. Kolay ulaşılabilir örneklem seçim tekniği ile çalışma grubu belirlenmiştir. Uygulama, haftada dört saat olmak üzere toplam 24 ders saati sürmüştür. Araştırmanın birinci ve üçüncü alt problemi için elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz tekniğiyle; ikinci alt problemi için elde edilen veriler ise bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kelime Hazinesi, Kelime Öğretimi, Resimli Sözlük

Ölüm Kaygısı ile Yaşamın Anlamı ve Pozitif Şemalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analyse of the Relationship Between Death Anxiety and the Meaning of Life and Positive Schemas

Esra Teke & Erdal Hamarta & Selahattin Avşaroğlu

ss. 9 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.165

Özet

Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin ölüm kaygısı ile yaşamın anlamı ve pozitif şemaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma desenleri içinde yer alan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin çeşitli illerinde öğrenimine devam eden 400 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Türkçe Ölüm Kaygısı Ölçeği, Yaşamda Anlam Ölçeği ve Pozitif Şema Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Google formlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS 18 programı kullanılarak korelasyon analizleriyle test edilmiştir. Değişkenlerin bir bütün halinde oluşturdukları model ve yordayıcı ilişkiler AMOS 24 Programı kullanılarak yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ölüm kaygısı ile yaşamın anlamı ve pozitif şemalar arasındaki ilişkileri yansıtan modelin uyum indeks değerlerinin tamamının kabul edilebilir aralıkta olduğu görülmüş ve model kabul edilmiştir. Çalışmada yaşamın anlamının ölüm kaygısını, pozitif şemaların ise yaşamın anlamını yordamadığı gözlenmiştir. Bundan dolayı da aracılıktan bahsedilememiştir. Bu bulgulara ek olarak yapılan çalışmada pozitif şemaların ölüm kaygısını negatif yönde yordadığı bulunmuştur. Bu sonuç pozitif şemalar arttıkça ölüm kaygısının azalacağını ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Yaşamın Anlamı, Pozitif Şemalar

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Farkındalıkları ve FETEMM Öğretim Yönelimlerinin İncelenmesi / Investigations of STEM Awareness and STEM Teaching Intentions of Preschool and Classroom Teacher Candidates

Merve Şahin & Güney Hacıömeroğlu

ss. 17 - 27   |  DOI: 10.29345/futvis. 170

Özet

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin bas¸ harflerinin kısaltılması FeTeMM olarak ifade edilmektedir. FeTeMM eğitimi okul öncesinden başlayarak yüksek öğretimi de içine alan disiplinler arası bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Farklı alanlarda öğrenim gören adaylarla kıyaslandığında okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının bütünleştirilmiş FeTeMM öğretimini uygulama hususunda en uygun hedef kitlelerden birisi olduğu söylenebilir. Bu adayların geleceğin öğretmeni olacakları verilecek olarak eğitimi geleceğin öğretmenleri olarak, FeTeMM eğitimi kapsamında yer alan disiplinleri okul öncesi ve ilkokul eğitiminde kullanmak ve öğretme sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu sebeple, bu araştırma okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının FeTeMM öğretim farkındalık ve yönelim düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf okulöncesi ve sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Okul öncesi ve sınıf öğretmen adaylarının FeTeMM öğretim yönelimlerini, Lin ve William (2015) tarafından geliştirilen ve Hacıömerogˆlu ve Bulut (2016) tarafından Tu¨rkc¸e uyarlaması yapılan Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca Buruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen FeTeMM Farkındalık Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmen adaylarının genel olarak FeTeMM eğitimi farkındalık ve yönelim düzeylerinin olumlu ve yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Adayların FeTeMM eğitimi kapsamında olumlu görüşlerinin olduğu, olumsuz bakış açıları geliştirmedikleri görülmektedir. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program değişkenlerine göre öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalığına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre adayların FeTeMM öğretim yönelimleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sınıf düzeyi değişkenine göre adayların FeTeMM öğretimine yönelik tutumları arasında 4. sınıfların lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim görülen program değişkenine göre adayların tutum, sübjektif ölçüt ile algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimiyle ilişkili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın sınıf eğitimi programında öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: FeTeMM eğitimi, okul öncesi, sınıf eğitimi, öğretmen adayı

Ortaokul öğrencileri için matematiksel yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması / Mathematical competence scale development study for middle school students

Bahadır Kılcan & Tuğba Kılcan & Tevfik Palaz

ss. 28 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.179

Özet

Dünyada yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmak istemeyen hemen her ülke, vatandaşlarının değişime uyum sağlayabilmesi ve onların çağın gereklilikleri ile donanabilmesi amacıyla eğitim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarını güncellemektedir. Ülkemizde de bu amaca uygun olarak öğretim programları yenilenmiştir. Yenilenen programlarda göze çarpan önemli değişikliklerden birisi de yetkinliklerdir. Öğretim programlarında sekiz adet yetkinliğe yer verilmiştir. Bunlardan birisi matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinliklerdir. Matematiksel yetkinlik farkı şekillerde tanımlanmakla beraber genel olarak; matematiği çeşitli bağlamlarda ve matematiğin rol oynadığı veya oynayabileceği durumlarda anlama ve kullanma yeteneği olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda matematiksel yetkinliğin öğrencilerde ne derece karşılığının olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Mevcut çalışma da bu tespitin ortaya konmasında, ortaokul öğrencilerinin matematiksel yetkinliklerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 447 öğrencilerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinden yapılan analizler sonucunda; ölçeğin madde toplam ve madde düzeltilmiş korelasyonlarındaki korelasyon katsayılarının yeterli düzeyde olduğu ve tüm maddelerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçek maddelerinin dört boyut altında toplandığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarına göre ölçek için oluşturulan modele uygun Ki-kare (X2) değeri ve istatistikî anlamlılık düzeyleri, önerilen modelin toplanan verilere uygun olduğunu göstermiştir. Ölçeğin geneline ve alt boyutlarına yönelik test edilen güvenirlik katsayıları ile geçerliğine ilişkin veriler değerlendirildiğinde ortaokul öğrencileri için geliştirilen matematiksel yetkinlik ölçeğinin ilgili araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yetkinlik, matematiksel yetkinlik, ortaokul öğrencileri, ölçek geliştirme

Aile Hayatında Bir Sorun Olarak Kadının Nüşûz’ü / Muting As A Problem At Family Life

Hasan Aydemir & Nihat Tosun

ss. 40 - 51   |  DOI: 10.29345/futvis.152

Özet

Aile, toplumu oluşturan en küçük yapı birimi olarak müesseseleşmiş bir kurumdur. Yeryüzünde Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlayan bu kurum insan neslinin devamı ve fıtri ihtiyaçların giderilmesi için insanlığa sunulmuş bir nimettir. Kâinatta var olan tüm canlıların bir erkek ve bir dişiden meydana geldiğini belirten muhtelif ayetlerde bunların farklı şekillerde çoğaldığı bildirilmiştir (Zâriyât 51/49; Enbiyâ 21/5; Şuarâ 26/7; Hucurât 49/13). Bu çoğalmalarla birlikte her toplumu oluşturan farklı aile yapıları meydana gelmiştir. Hangi dine mensup olursa olsun bozulan aile yapıları o toplumda ciddi problemleri beraberinde getirmiştir. Hangi din veya toplum olursa olsun kendi inanç ve kültürüne göre aile yapısının korunması son derece önemlidir. Çünkü aile o toplumu oluşturan birer cüzden ibarettir. Nasıl ki bir duvarın mukavemeti, kendisini oluşturan tuğlaların her birinin mukavemeti ile ölçülebilirse; toplumun genel durumu da, o toplumu oluşturan en küçük yapı taşı olan ailelerin durumu ile ölçülebilir. Hayatın her alanı ile ilgili insanlara yol gösteren İslâm dini toplumsal huzurunda bir gereği olarak aile hayatını korumayı esas almış ve bunun temini için birçok hüküm koymuştur. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile kurumu önemini kaybetmekte aile içi problemler ve boşanmalar maalesef artarak devam etmektedir. Hatta artan boşanmaların bir ileri safhası olarak kadın cinayetleri ve intihar vakaları da artmış durumdadır. Bu üzücü durum, toplumumuzda da bir takım telafisi mümkün olmayan yaraların açılmasına sebep olmaktadır. Aile terbiyesinden yoksun olarak büyüyen çocuklar toplumda farklı suç ve suç örgütlerinin eline düşerek ciddi asayiş sorunlarına sebebiyet vermektedir. İnsan hayatı, doğasının gereği her zaman tek bir düzeyde ve düzlemde devam etmez. Sınanmanın bir gereği olarak hayatın her safhasında iniş ve çıkışların olması mümkündür. Bireylerin hayatlarındaki bu iniş çıkışlar onların hem aile hem iş hem de sosyal hayatlarına elbette ki etki etmektedir. İnsanların özellikle aile içerisindeki problemlerini çözmelerine katkı sağlamak için devlet ile birlikte vatandaşlarında ciddi caba sarf etmeleri gerekmektedir. Bunun için ailenin önemini her platformda toplumun bütün bireylerine ulaşılıncaya kadar anlatılmalıdır. Biz bu makalemizde aile hayatındaki iniş çıkışların hem sebebi hem de sonucu bakımından kadınları nüşûze iten nedenleri ve hangi davranışların nüşûz sayılıp sayılamayacağını, nüşûz öncesinde ve sonrasında eşlerin yapmaları gerekenlerin neler olduğunu Kur’an ve Sünnet ekseninde ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Koca, Nüşûz, Kâvvam, İ'rad