FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 3 Sayı 2 (Haziran 2019)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimde Aktif Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi / Improving the Treatment of Active Word in Turkish Teaching as A Foreign Language 

Zekerya Batur & Mine Özçelik

ss. 1 - 17   |  DOI: 10.29345/futvis.79

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik etkinlikler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki yabancı uyruklu öğrencilerin (hastane, postane, toplu ulaşım) ortamında ihtiyaç duydukları kelimeler nelerdir ve konu temelli metin kullanımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimine katkısı nedir? Çalışmada, nitel araştırma modelinin eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde B1 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 16 (11 erkek ve 5 kadın) öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen metinler, metinlerdeki kelimeleri öğretmeye yönelik etkinlikler kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi, ön test, son test ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, konu temelli metinleri kullanarak kelime öğretimi yönteminin, hedef kelimelerin kalıcılığı üzerinde etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kelime ve Kelime Öğretimi, Kelime Hazinesi

Determination of Mast Cells of Kidney with Different Fixative and Histochemical Staining in Goldfinch (Cardueli carduelis (L.,1758)) Saka (Cardueli carduelis (L.,1758)) / Böbreğinde Mast Hücrelerinin Farklı Fiksatif ve Histokimyasal Boyanmalarla Belirlenmesi

Melda Şahin & Nurgül Şenol

ss. 18 - 22   |  DOI: 10.29345/futvis.70

Özet

In this study, it was aimed to determine the density of mast cells in the kidney using different fixatives in Goldfinch (Cardueli carduelis). In the present study, 1-2 years three female Goldfinch(Cardueli carduelis) were used. Kidney tissues were included in 10% formaldehyde solution (24-48 hours) and in Bouin solution (16-18 hours). Samples were passed through routine tissue processing and embedded in parafin. Sections (5-6µ) were stained for general morphological purposes with haematoxylin and eosin (H & E) stains. For mast cells identification and density; serial cross section were performed 0.5 % toluidine blue and alcian blue pH 0.3- safranin combination methods. Lastly, preparations were examined under light microscope (Leica DM 500) and appropriate locations were photographed. Mast cells were localized in the medulla, interstitium around renal tubules, cortex, interstitium around glomeruli and the blood vessels . As a result, fixed in Bouin solution of mast cells were showed more clearly metachromatically in pH 0.5 TB applications. In AB / SO combined dye application, mostly blue alcian blue (AB) (+) and less red safranine (SO) (+) cells were detected, while red-blue AB / SO (+) (mixed) mast cells were not detected.

 

Anahtar Kelimeler: Alcian Blue-Safranin, Fiksatif, Mast Hücresi, Toluidine Blue, Saka

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School 

Levent Tanyeri

ss. 23 - 28   |  DOI: 10.29345/futvis.75

Özet

Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sağlık algısının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmaya, 118’i erkek-119’u kadın olmak üzere toplam 237 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. Çalışmada, Diamond ve ark., (2007) tarafından geliştirilen, Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Algısı Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel değerler verilmiş, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmış ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. ANOVA’da oluşan farklılık ise Tukey çoklu karşılaştırma testi ile sınanmıştır. Çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeninin sağlık algısı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bölüm değişkenin de sağlık algısı üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Ancak, beslenme uyku düzenine dikkat etmenin sağlık algısı üzerinde manidar farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sağlık Algısı, Beden Eğitimi

Batı Anadolu'da Aslan Protomlu Bilezikler / Lion Protome Bracelets in Western Anatolia

Aybüke Nacar & Rainer M. Czichon

ss. 29 - 35   |  DOI: 10.29345/futvis.73

Özet

MÖ 10. yüzyıl ile MÖ 6. yüzyıl arasına denk gelen süreçte aslan protomlu bileziklerin Batı Anadolu’da nasıl bir gelişim gösterdiği incelenmektedir. Bu doğrultuda Frigya Gordion A Tümülüsü’nden aslan protomlu bilezik ve Lidya Toptepe Tümülüsü’nden aslan protomlu cam-altın bilezik tespit edilmiştir. Birbirinden farklı olan bu iki bileziğin hangi döneme tarihlendiği, kontekstleri, kime ait oldukları, teknikleri gibi konular karşımıza çıkmaktadır. Ele alınan bu konular ile birlikte üretim yeri ile ilgili çok farklı ilişkilendirilmelerin ortaya çıkması bu iki bileziğin yerel bir ürün mü yoksa ithal edilmiş bir ürün mü olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu doğrultuda bilezikler üzerindeki aslan protomlarına bakılarak karşılaştırmalı bir sonuca gidilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınarak yapılan bu çalışmada, Lidya ve Frigya aslan protomlu bilezikleri incelenerek Batı Anadolu’da aslan protomlu bileziklerin tipolojisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Aslan, Bilezik, Stil, Lidya, Frigya

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) 

Umut Karaman & Sevil Büyükalan Filiz

ss. 36 - 47   |  DOI: 10.29345/futvis.80

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, ortaokulda yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içinde yer alan Kodlama eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmada bir tarama modeli olan “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Bu tarama işleminde beşli likert tipi ölçekler yoluyla elde edilmiştir. Geliştirilen 5’li Likert tipi tutum ölçeğinde yer alan ifadelerin beş derece üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesinde yer alan 5 ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçkisiz olarak belirlenmiş olan 503 kişi oluşturmuştur. Bu okullarda ölçek uygulaması yapılmadan önce gerekli resmi izinler alınmıştır. Bu öğrencilerden 256’ü kız, 247’si erkektir. 57 maddelik deneme ölçeğine “Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (KEYTÖ)” adı verilmiştir. 57 madde olarak hazırlanan deneme ölçeği için belirlenen 503 kişilik çalışma grubu büyüklüğü olarak yeterli sayıya ulaşılmıştır. Her bir değişken için yaklaşık 9 yanıtlayıcı (1:9) oranına ulaşılmıştır. Yapılan ön test sonuçlarından elde edilen veriler üzerinde öncelikle SPSS programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi(AFA) uygulanmıştır. AFA’dan elde edilen değerlere bakıldığında; KMO katsayısının 0.960 ve Barlett Sphericity testi sonucunun ?2= 13712,012, df= 1596, (p<.00) istatistiksel olarak anlamlı bulunması verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Bu yapılan analiz sonucunda 57 maddelik ölçeğin 16 maddesinin çıkarılmasına karar verilmiştir. AFA sonucunda toplam 41 madde için 2 faktörlü yapı için açıklanan varyansın %47,892 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.530 ile 0.737 arasında hesaplanmıştır. Kalan 41 madde üzerinde AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçekten elde edilen ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranının (1938,878/778= 2,492) 2.5’in altında mükemmel düzeyde bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu(?2/sd=2,492), veri setinin faktör yapısını desteklediğini göstermektedir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri incelendiğinde kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. DFA sonucunda oluşan uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde modelin uyumlu olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler, KEYTÖ ölçeğinin Ortaokulda Yer Alan Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Tutumları’nı ölçmede geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. KEYTÖ 41 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kodlama Eğitimi, Tutum Ölçeği, Eğitim