FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 3 Sayı 1 (Mart 2019)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem 

Lidija Davidovska

ss. 1 - 11   |  DOI: 10.29345/futvis.54

Özet

Makale, Jorie Graham'ın şiirsel söyleminin ağırlıklı olarak metonimsel olduğunu, yani bir konunun ya da kavramın birbirine zıtlık ve yakınlık temelinde bir diğerine nasıl yol açtığını ve karşılaştırma yoluyla kavramların benzerliğinden çok daha azını araştırmaktadır. metaforik dil yapılarına. Jakobson'un, her iki dil davranışında olduğu gibi, diğerini asla dışlayamayacağına dair uyarısını akılda tutarak, söylem oluşturma, metonimik ve metaforik iki süreç teorisini uygularım. Graham'ın şiirindeki metafor üzerine metoninin egemenliği, (i) bireysel tropiler ve (ii) iki süreç temelinde geliştirilen şiirsel söylemin bir yapısı olarak incelenir: metonimik kombinasyon veya metaforik seçim ve karşılaştırma. Yaygın olmasına rağmen, metonimik yapının, metaforları metaforlar olarak dışlamadığı ve Graham'ın daha uzun şiirlerinin, özellikle de parçalara ayrılmış ve sembolik kısımların özel bölümlerine gömülü olduğu unutulmamalıdır. Böylece, Graham'ın şiirselliği, şiirlerin ele geçirdiği bitmeyen ve bitmemiş süreç, metonimsel sözel yapılara elverişli iken, onun sembolik (metaforik) söylemi, Jakobson'un paradigmatik dikey eksenine göre, benzer dilsel birimleri seçip karşılaştırarak hangi dilde görünmez.

 

Anahtar Kelimeler: Metonim, metaforik, söylem, Jokobson, şiir, Jorie Graham

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinin karşılaştırılması / Comparison of constraints on participation in recreational physical activity of university students 

Mehmet Ali Öztürk

ss. 12 - 19   |  DOI: 10.29345/futvis.68

Özet

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinlikler içeren fiziksel aktivitetere katılım engellerinin karşılaştırılması bu çalışmanın amacını oluşturdu. Araştırma 2018-2019 güz yarıyılında Karabük Üniversitesinde okuyan toplam 693 öğrenci (kadın=287, erkek=406) ile gerçekleştirildi. Katılımcıların fiziksel aktivitelere katılım engelleri 28 madde ve 7 alt boyuttan oluşan “Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Ölçeği” ile belirlendi. Araştırmada ölçeğin kullanılabilirliği için iç tuturalık analizi uygulandı ve Cronbach’s Alpha değeri 7 alt boyut için 0,868-0,704, ölçeğin tümü için ise 0,817 olarak tespit edildi. Katılımcıların demografik bilgileri tanımlayıcı ve yüzde frekans analizi ile ölçüldü. İstatistiksel analizler için normallik testi uygulandı ve verilerin normal dağıldığı gözlemlendi. Verilerin normal dağılması sonucunda İkili farklı gurubun karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla gurubun karşılaştırılmasında ise parametrik olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. ANOVA testi sırasında aynı zamanda homojenlik testi de gerçekleştirildi. ANOVA testi sonucunda oluşan farkın hangi gurup/gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi için varyansların homojen dağılması nedeniyle Post-hoc TUKEY testi gerçekleştirildi. Araştırma bulgularına göre fakülte öğrencileri ile yüksekokul öğrencileri arasında alanların durumu ve ekonomik alt boyutlarda p<0,05 düzeyinde yüksekokul öğrencileri lehine anlamlı farklılık tespit edildi. Cinsiyet bazında ise erkek öğrenciler lehine alanların durumu alt boyutunda p<0,05 düzeyinde anlamlılık tespit edildi. 3. sınıf öğrencileri ile 1,2 ve 4. Sınıf öğrencileri arasında fiziksel özellikler ve alanların durumu alt boyutlarından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında anlamlılık (p<0,05) görüldü. Sonuç olarak öğrencilerin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinde tüm alt boyutların etkisi olduğu görülmektedir. Ancak özellikle fakülte öğrencilerinin alanların durumu ve ekonomik nedenlerden, erkeklerin alanların durumundan ve 3. Sınıf öğrencilerinin ise fiziksel özellikler ve alanların durumun yetersizliğinin etkinliklere katılımları için daha fazla engel teşkil ettiği yorumu getirildi.

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Fiziksel aktivite, öğrenci.

Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi / Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes 

Çağdaş Caz

ss. 20 - 25   |  DOI: 10.29345/futvis.65

Özet

Spor ortamında adil yapının olması, hem sporcular hem de antrenörler açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ancak, aksi bir durum söz konusu olduğunda ise başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu düşünceye istinaden çalışmanın amacı, antrenörlerin sergilemiş olduğu etik dışı davranışların sporcu gözüyle değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya, 212 sporcu (133 erkek, 79 kadın) katılım göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları İle İlgili Sporcu Algısı Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiki yöntemler ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Çalışmada, kadın ve erkek sporcular arasında anlamlı farklılık tespit edilemediği belirlenmiştir. Ayrıca, milli sporcu olmak ile bireysel ve takım sporu ile ilgilenenler arasında da herhangi bir farklılık çıkmadığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Etik dışı davranış, sporcu

A Content Analysis of Western Balkans Daily Newspapers on July 15 Coup D’état in Turkey / Türkiye'de 15 Temmuz Kalkışması üzerine Batı Balkanlar Günlük Gazetelerinin İçerik Analizi 

Muhidin Mulalic

ss. 26 - 34   |  DOI: 0.29345/futvis.59

Özet

In the Western Balkans Turkey is often perceived as a rising power because of its population, territory, resources, strong economy, political and diplomatic influence and military power. According to such perceptions, Turkish presence in the Western Balkans has been aimed at peace, stability, mediation, trade and commerce. However, due to strong impact of the great powers, especially from the West, on Western Balkans countries, Turkish diplomatic and political presence is sometimes questioned within these countries. This paper makes assumptions that the great powers, especially in the West, were either supporting the coup or were indifferent regarding the events of the July 15. Thus, being under strong American, Russian, Turkish and European influence, it is of utmost importance to research the political and diplomatic inclinations of the Western Balkans countries with regards to July 15. This paper employed the content analysis in order to determine how July 15 events were presented in the daily newspapers in selected Western Balkans countries such as Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia. In order to test research objectives on subjective vs. objective daily newspapers reporting and overall on the nature of daily newspapers’ coverage of July 15, the research will analyze randomly selected news from the following newspapers Dnevni avaz (Bosnia and Herzegovina), Vecernji list (Croatia), Vecernje novosti (Serbia), Vijesti (Montenegro). Multistage sampling will be used to select samples to be analyzed. The research is limited to a period between July 15, 2016 and July 15, 2017. The research findings will indicate the Western Balkans media perceptions of July 15 coup d’état in Turkey.

 

Anahtar Kelimeler: Turkey,Western Balkans, Great Powers, Western Balkans Foreign Policy

Relationship Between Apolipoprotein E Gene Polymorphism and Lipid Parameters in Patients with Behçet's Disease / Behçet Hastalarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizmi ile Lipid Parametreleri Arasındaki İlişki 

Meltem Malkoç & Meltem Malkoç & Asım Örem & Birgül Vanizor Kura

ss. 35 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.64

Özet

Behçet Hastalığı (BH), nedeni tam olarak aydınlatılamayan nadir görülen, kronik, otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışma, BH’da apolipoprotein E gen (APOE) polimorfizmi ve serum lipid seviyeleri ile ilişkini belirlemeyi amaçlanmıştır.Çalışma grubunu 30 hasta (18 erkek, 12 kadın) ve 51 sağlıklı gönüllü (29 erkek, 22 kadın) oluşturdu. Serum lipid seviyeleri enzimatik ve apolipoproteinler immünonefelometrik yöntemlerle belirlendi. APOE polimorfizminin genetik analizi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’a dayalı analiz ile gerçekleştirildi. Toplam ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (sırasıyla TC ve LDL-C), apolipoprotein B (Apo B) düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), hastalarda sağlıklı gönüllülerden anlamlı (p <0.05) olarak daha yüksek bulunmasına rağmen, Apo düzeyleri AI, Apo E, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C), polimorfonükleer lökositler (PMNL) ve Apo E allellerinin frekansları, hem sağlıklı hem de hasta gruplarında anlamlı olarak farklı değildi. Sonuç olarak APOE polimorfizmi Behçet hastalığında herhangi bir ayırt edici özellik göstermemiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Apolipoprotein E polimorfizmi, lipid