FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 4 Sayı 1 (Mart 2020)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi / Examining the Motivation of Social Studies Teacher Candidates for Teaching  

Ayşegül Çelik & Uğur Gezer

ss. 1 - 9   |  DOI: 10.29345/futvis.105

Özet

Motivasyon, bireyleri belirli bir hedefe yönelik harekete geçiren kuvvettir. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayrılan motivasyonun öğretmeye yönelik sağlanması hiç şüphesiz ki, başarıyı sağlamaya yardımcı olmaktadır. İçsel motivasyonda bireyleri harekete geçiren uyaran kendisi iken, dışsal motivasyonda bireyin dış çevreden uyaranlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, yapılan bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim süreçlerinde başka bir bireye ya da bireylere öğretmeye yönelik motivasyonlarının incelenmesidir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmeye ilişkin motivasyon durumlarının incelenmesi amacıyla nicel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgesinde yer alan 3 farklı devlet üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1. 2. 3. Ve 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 268 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 176’sını kız, 96’sını ise erkekler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise, basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe’ye uyarlanan öğretme motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, sınıf ve okul türlerinin bulunduğu demografik bilgiler yer almıştır. Ölçeğin ikinci bölümünde ise, öğretme motivasyonu ölçeği maddeleri yer almıştır. Toplam 12 maddesi bulunan ölçeğin içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmeye ilişkin motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların analizi için SPSS bilgisayar programı kullanılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına uygulanan öğretmeye yönelik motivasyon ölçeği puanlarının analizinde T-testi ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının içsel motivasyon puanlarının dışsal motivasyon puanlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, öğretmen adaylarının cinsiyete göre öğretmeye yönelik motivasyon puanları incelendiğinde kız öğrencilerinin içsel motivasyon puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle, bireyleri başarıya ulaştırmada önemli faktör olan motivasyonun sağlanmasında, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisans eğitiminde mesleklerine yönelik gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarına öğretmeye yönelik deneyim sağlamak önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretmen adayları, içsel motivasyon, dışsal motivasyon, öğretme

Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Fine Kinney Yöntemi Kullanarak Risk Analizi İncelenmesi / Analysis of Risk Using Fine Kinney Method in Automotive Supply Industry

Kadir Gündoğan & Alperen R.B. Özsarı

ss. 10 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.82

Özet

İş kazaları Türkiye’de ve Dünya’da her sene çok önemli bir sıkıntı olarak karşılaşılmakta ve insan yaşamına önemli bir etki yaratmaktadır. İş kazaları tüm Dünyanın sorunu olmakla birlikte, eğer ki önceden gerekli tedbirler ve önlemler alınırsa meydana gelebilecek kazaların ve insan kayıplarının önüne geçilebilir. Mevcutta var olan riskler iyi bir şekilde analizi yapılabilmesi meydana gelebilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Tüm iş yerlerinde Risk Analizi, 6331’nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyetlerin risklerini analiz etmek için Fine Kinney yöntemi seçilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği açısından uygunsuzlukların tespiti yapılarak oluşabilecek tehlikeler listelenmiş, bu tehlikeler sonucunda oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi yapılarak risklerin seviyesi kabul edilebilir risk seviyesine getirebilmek için alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv yan sanayi, Fine Kinney yöntemi, risk analizi

İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi / Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used in Teaching Statistics to Student Success

İsmail Hakkı Kınalıoğlu

ss. 24 - 37   |  DOI: 15.03.2020

Özet

Yaşamın her alanında artan veri miktarı, bu verilerin doğru şekilde analiz edilerek anlamlandırılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Veriler üzerinde doğru istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi ve fayda sağlayacak çıkarımların yapılabilmesi için istatistik alanında yetkin bireylere ihtiyaç vardır. Bu bireylerin yetiştirilmesi için gerekli istatistik eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası da istatistiksel paket programlarıdır. Bu çalışmada istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretimindeki akademik başarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu ilişkinin yanı sıra çalışma grubunun istatistik öğretimindeki akademik başarısının bir takım bireysel, sosyo-ekonomik ve eğitsel faktörlere göre değişimi gözlemlenmiştir. Çalışma grubunu, Selçuk, Karadeniz Teknik, Afyon Kocatepe, Yıldız Teknik ve Fırat Üniversite’lerinde öğrenim görmekte olan istatistik bölümü son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma verisinin elde edilebilmesi amacıyla 4 bölüm ve 55 sorudan oluşan “İstatistiksel Paket Programları Kullanım Düzeyi Ölçeği” isimli bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve E-views istatistiksel paket programları kullanılmıştır. Analiz sürecinde “Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “T Testi”, “Kolmogorov Simirnov Testi”, “Mann-Whitney U Testi”, “Kruskall Wallis Testi”, “Granger Nedensellik Analizi” gibi istatistiksel test yöntemleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretiminde ulaşılan akademik başarı arasında %68.5’lik pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretimi, İstatistik Öğretimindeki Başarıyı Etkileyen Faktörler, İstatistiksel Paket Programlar, İstatistik Yazılımları, Web Destekli İstatistik Öğretimi

Gurs Vadisinin Jeoturizm Potansiyeli / Geotourism Potential of Gurs Valley  

Sevgi Tatar & Müstecab Karadeniz

ss. 38 - 49   |  DOI: 10.29345/futvis.85

Özet

Jeolojik çeşitlilik bir coğrafi alanın doğal yapısı, kimliği ve kültürü hakkında bilgi veren temel unsurlardandır. Jeolojik kaynakların bulunduğu alanlar ziyaretçiler için doğal açık hava müzesi formundadır. Son yıllarda turizm talebi içerisindeki payı artan jeoturizm, jeolojik kaynaklara sahip alanlara yönelik seyahatleri içeren bir turizm tipidir. Bu çalışmanın temel amacı da, jeoturizm kavramının ortaya konulması ile jeolojik çeşitliliğe sahip Gurs Vadisi coğrafi kaynaklarının jeoturizm açısından değerlendirilmesi ve potansiyelinin belirlenmesidir. Jeoturizm arzının bölge için yeni olması, rekabetin az olması ve bitki örtüsü bakımından sahip olduğu zenginlik gibi fırsatlardan dolayı Gurs Vadisi jeoturizm açısından önemli bir yere sahiptir. Araştırma sonucuna göre Gurs Vadisi arazisinin birçok açıdan jeoturizme uygun olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanı olarak belirlenen Gurs Vadisi, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dicle Bölümü’nde yer alan Mardin ili Kızıltepe ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bu çalışmada önemli jeolojik öğeleriyle Gurs vadisi alanı ve yakın çevresi incelenmiş, jeolojik mirasa ilişkin farkındalığın oluşturulması ve jeoturizm için alternatif bir alan kazandırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jeoturizm, Jeolojik Çeşitlilik, Jeolojik Kaynaklar, Gurs

Evaluation of the Relationship between Sprint and Change of Direction Speed in Youth Male Soccer Players Using Two Vertical Jumping Tests

Bahar Ateş & Ramazan Yitik

ss. 50 - 54   |  DOI: 10.29345/futvis.71

Özet

Güç üretiminin hızlanma, maksimum hız ve çeviklik nitelikleri için bir temel sağladığına inanılmaktadır. Bu çalışma ile genç futbolcularda, aktif ve skuat sıçrama performansları ile hızlanma, maksimal hız ve yön değişim performansları arasındaki ilişki incelendi. Çalışmaya, Uşak ilinde farklı amatör spor kulüplerinde futbol oynayan, düzenli antrenman yapan, gönüllü olarak çalışamaya katılmayı kabul eden 77 sağlıklı erkek sporcu katıldı. Katılımcıların sıçrama performansları aktif ve skuat sıçrama testleri ile hız değerleri 10 m ve 30 m testi ile ve çeviklik değerleri ise 505 çeviklik ve T-test ile belirlendi. Bütün parametreler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. Sporcuların aktif ve skuat sıçrama ile T-test ve 505 Çeviklik test değerleri arasında negatif yönde zayıf korelasyon tespit edildi (p< 0.01). Anaerobik güç ile çeviklik performansları değerlendirildiğinde, Aktif Gmaks ile Skuat Gmaks T-test değerleri arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon tespit edilirken, 505 Çeviklik testi değerleri arasında ise negatif yönde orta bir korelasyon tespit edildi (p< 0.01). Aktif sıçrama ile 10 m ivmelenme testi ve 30 m maksimal hız değerleri arasında negatif yönde orta korelasyon olduğu tespit edilirken, skuat sıçrama ile 10 m ivmelenme testi değerleri arasında negatif yönde zayıf korelasyon 30 m maksimal hız testi arasında ise negatif yönde orta korelasyon tespit edildi (p< 0.01). Anaerobik güç ile hız testleri arasındaki ilişki incelendiğinde, Aktif Gmaks ve Skuat Gmaks ile 10 m ivmelenme testi değerleri arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon, 30 m maksimal hız testi değerleri arasında ise negatif yönde orta bir korelasyon olduğu bulundu (p< 0.01). Sporcuların 10 m ivmelenme test değerleri ile 505 Çeviklik test ve T-test değerleri arasında negatif yönde orta korelasyon, 30 m maksimal hız testi değerleri ile 505 Çeviklik testi ve T-test değerleri arasında ise negatif yönde orta-güçlü bir korelasyon olduğu tespit edildi (p< 0.01). Sonuç olarak, bu çalışma amatör futbolcularda gücün hız yeteneği üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Soccer, agility, power, change of direction speed, linear speed