FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 2 Sayı 1 (Mart 2018)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Leptin İlişkili Sinyal Yolaklarının Obezitedeki Rolü / The Role of Leptin-Related Signal Pathways in Obesity 

Eda Evgen Tülüceoğlu & Nilüfer Şahin Calapoğlu

ss. 1 - 6   |  DOI: 10.29345/futvis

Özet

Obezite; vücutta fazla yağ birikimi ile sonuçlanan fizyolojik bir bozukluk olup, vücut kitle indeksi değerine göre sınıflandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından  2016 yılı itibari ile 18 yaş ve üzeri 650 milyondan fazla kişinin obez olduğu rapor edilmiştir.. Vücut ağırlığı ve enerji dengesi hücre içi sinyal yolaklarının koordinasyonu ile düzenlenmektedir. Adipoz doku tarafından kana salınan ve çeşitli çalışmalar ile obez hastalarda seviyesinin arttığı belirlenen leptinin, reseptörüne (LEPR) bağlanması ile ilişkili olduğu reseptör olmayan protein tirozin kinazların (JAK) çapraz fosforillenmesi meydana gelmektedir. JAK’lar, ligand reseptörünün hücre içi bölümündeki tirozin kalıntılarını fosforiller. Fosfo- Tyr 985, Tyr 1077 ve Tyr 1138 alt yolaktaki moleküllere bağlanarak JAK2/STAT3, JAK2/STAT5, PI3K/IRS/AKT ve SHP2/ERK yolaklarını aktive etmektedir. Bu derlemede leptin sinyal yolağı, bu yolaktaki moleküllerin işlevleri ve obezite ile ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Obezite, leptin, leptin reseptörü, leptin sinyal yolağı

Sıkı Geçme Bağlantısı Yapılan GGG-60 Döküm Malzeme ile S275JR ve S355JR Çeliğinin Malzeme Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Material Effect on GGG-60 Casting Material and S355JR Steel with Tight Junction

Kadir Gündoğan & Mustafa Gitmiş

ss. 7 - 17

Özet

Güç ve hareket iletiminde montajlama uygulamaları esnasında en fazla yapılan birleştirme işlemlerinden biri sıkı geçme bağlantılarıdır. Bu birleştirme mil ile göbek arasında sürtünme kuvvetinden oluşan basınç ile sağlanır. Üretim sahalarında kolay ve ekonomik olmasından dolayı tercih edilir. Özellikle otomotiv parçalarının montajlanmasında sıkça kullanılmaktadır. Bu araştırmada, GGG-60 küresel grafitli dökme demirin içyapısı incelenmiş olup, S275JR ve S355JR çelikten üretilmiş iki farklı malzeme ve sıkı geçme ile birbirine bağlanmıştır. Sıkı geçme bağlantılarının birbirinden ayrılma dayanımları basma – çekme testi ile deneylenmiştir. Yapılan deneyde ise farklı sıkılık oranında en iyi sıkılığın 0,17 – 0,23 arasında olduğu görülmüştür. Bu test verileri ile sonlu elemanlar metodu kullanılarak doğrulamaya gidilmiştir. Günümüzde üretim sahalarında montaj işlemleri için kullanılan akıllı (yük kontrollü) preslere uygun sıkılık ve yüzey pürüzlülük değerleri verilerek iyi sonuçlar alınmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: S275JR, S355JR, GGG-60, Sıkı geçme , Sonlu elemanlar

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları / Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs 

Selahattin Avşaroğlu & Fatma Akçeşme

ss. 20 - 30   |  DOI: 10.29345/futvis.31

Özet

Bu araştırmada, özel gereksinimli çocuğu olan anne babaların iyimserlik ve stresle başaçıkma tutumları incelenmiştir. İyimserlik düzeyinin stresle ilişkisi araştırılmış ve stres yapıcı ve tetikleyici unsurlara karşı iyimser eğilimli olarak üstesinden gelinebilir mi sorusuna yanıt aranmış ve başka çalışmalara ışık olma amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri” ve “İyimserlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada veriler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Kadıköy bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin 327 anne 126 baba olmak üzere toplam 453 veliden elde edilmiştir. Toplanan veriler, bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi ile test edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre anne-babaların stresle başaçıkma tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmezken iyimserlik puan ortalamalarında annelerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. İyimserlik düzeyinin %20’sinin stresle başaçıkma ölçeğinin (aktif planlama, dış yardım arama, dine sığınma, eylemsel soyutlanma, biyokimyasal soyutlanma ve bilişsel yeniden yapılanma) alt boyutları ile açıklandığı görülmüştür. Anne-babaların iyimserlik düzeyleri, stresle başa çıkma tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. İyimserlik düzeyi ile stresle başa çıkmada aktif planlama ve dış yardım arama düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Diğer taraftan dine sığınma, duygusal-eylemsel soyutlanma, biyokimyasal soyutlanma ve kabul-bilişsel yeniden yapılanma ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre anne babaların iyimserlik eğilimleri üzerinde psikolojik desteklerin sağlanması ile stresle başa çıkmalarında olumlu katkılar sağlayacağı umulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Anne, baba, iyimserlik, özel gereksinimlilik, stresle başaçıkma.

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan

ss. 30 - 43   |  DOI: 10.29345/futvis.15

Özet

Çocuklar için hazırlanmış edebi ürünler dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda çok önemlidir. Hem Batı edebiyatında hem de Doğu edebiyatında geçmişi köklü olan fabllar, günümüzde çocukların ilgisini çekebilecek masalımsı eserler içerisindedir. Fablların ders verme amacının olması, eğitsel olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı fablların eğitimsel işlevini ve değerler eğitimindeki yerini ortaya koymaktır. Araştırmada, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin en fazla hatırladığı fabllar hangileridir?”, “Fabllarda örtülü veya doğrudan hangi değerlere yer verilmektedir?”, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri fabllarda hangi değerlerine ulaşmışlardır?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 102 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel nitelikli nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Fabllar, UNESCO değerler listesine göre incelenmiştir. Daha sonra araştırmacı, bu fabllar ile ilgili 5. sınıf öğrencilerinin düşüncelerini almıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin hatırladığı dokuz fablın, genellikle ders kitaplarında ya da okuma kitaplarında en çok erişebilen fabllar olduğu görülmüştür. Bu dokuz fablın sekizi La Fontaine, birisi ise Aisopos’a aittir.

 

Anahtar Kelimeler: Fabl, değerler, değerler eğitimi

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan

ss. 44 - 50   |  DOI: 10.29345/futvis.30

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin değer oluşturma sürecinde izledikleri modellerin tespit edilmesi ve bu modellerden hangi değerleri kazandıklarının ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak fenomenolojik (olgu bilim) araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Denizli Bekilli ilçesinde yer alan bir ortaokulda 5. 6. 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 182 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2005 yılında hazırlanan Sosyal Bilgiler Program kitabı içerisinde yer alan Model Analizi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, "dürüstlük", "çalışkanlık" ve "saygı" değerlerinin en fazla model alınarak öğrenilen değerler olduğu; öğrencilerin genellikle "aile", "öğretmen" ve "akraba" model gruplarından değer öğrendikleri görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Değerler, Model Analizi, Ortaokul Öğrencileri

Tüm Vücut Titreşimi Antrenmanlarının Kilo Vermeye ve Kas Kütlesi Artışına Etkileri / The Effects of Whole Body Vibration Training on Weight Loss and Muscle Mass Increase 

Mehmet Ali Öztürk

ss. 52 - 60   |  DOI: 10.29345/futvis.22

Özet

Tüm vücut titreşim antrenman (TVTA) sisteminin enerji metabolizması, kas kütlesi artışı ve kilo verme üzerine etkileri ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında; TVTA programlarının kas kütlesini, kemik dokusunu, kas gücünü ve kas esnekliğini artırmada hem tek başına hem de özellikle dayanıklılık, kuvvet ve aerobik egzersizlerle birlikte uygulandığında diğer yöntemlerden çok daha yararlı bir sistem olduğu görüldü. Bu araştırmanın amacı TVTA programlarının tek başına ve diğer programlarla birlikte uygulanması sonucunda kas kütlesi artışına ve kilo vermeye yönelik güvenilir bir tamamlayıcı olup olmadığını belirleyerek titreşim antrenmanları ile ilgili en son çalışmaları analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda EBSCOHOST, SPORTDiscus, PubMed ve SciELO gibi elektronik kütüphaneler taranarak güncellenmiş bir kaynak araştırması yapıldı. Ayrıca, seçilmiş olan çalışmalarda verilen referanslar üzerinden de ayrıntılı bir araştırma yapıldı. TVTA’nın özellikle dayanıklılık ve kuvvet antrenmanları ile birlikte yapıldığında daha etkili bir yöntem olduğu tespit edildi. TVTA kas kütlesi artışının kilo verme ile ilişkili olmasının yanında kilo vermenin de yine kas kütlesi artışı, enerji harcaması ve yağ kütlesindeki azalma ile ilişkili olduğu görüldü. Kaynak analizi sonucunda TVTA ile ilişkili bazı sonuçların tutarlı olduğu gözlemlenirken bazı çalışmalarda ise sonuçların birbiri ile çelişkili olduğu tespit edildi. TVTA programlarının özellikle diğer antrenman metotları ile birlikte uygulanmasının daha güvenli bir yöntem olduğu ve hem kas kütlesi artışı açısından fayda sağlamasının hem de düzenli bir beslenme planı ve egzersiz programı ile birleştiğinde kilo vermeyi hızlandırabildiği yorumu getirildi.

 

Anahtar Kelimeler: Titreşim antrenmanları, Enerji harcaması, Kilo verme, Titreşim platformu