FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 4 Sayı 5 (Aralık 2020)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Science Mapping Research on Educational Data Mining: A Bibliometric Review of International Publications

Ergün Akgün & Berran Patan Öztürk

ss. 1 - 17   |  DOI: 10.29345/futvis.160

Özet

The growing literature on Data Mining since the 2000s has recently expanded to include the sub-field “Educational Data Mining (EDM)”. The present study seeks to measure the contribution to the literature of specific articles written about EDM, by studying the publication volume, authors, article types, impact of the citations, and common citation networks. We employed bibliometric research methods to analyze the 259 articles published on EDM selected for the study. In recent years, there has been a significant increase in the number of EDM articles published in international journals, and this study sought to analyze the most cited researchers, those with the highest contribution to the literature. Additionally, using common word analysis, the most used three term patterns in the articles have been identified. The study also provides suggestions to improve EDM literature in the international field.

Anahtar Kelimeler: Educational data mining, bibliometric review, text mining, science mapping

Peyami Safa’nın Romanlarında Zarflar ve Kullanışları / Adverbs in Peyami Safa's Novels and The Methods of Their Use

Ahmet Akçataş & Ali Rıza Şahin

ss. 18 - 27   |  DOI: 10.29345/futvis.136

Özet

Zarflar, cümledeki anlatımı kolaylaştıran ve zenginleştiren gramatik ögelerdir. Bu araştırmada Peyami Safa’nın romanlarında kullandığı zarflar incelenmiştir. Zarfların kullanımları ve işlevleri detaylı bir şekilde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz’un ‘Türkçede Zarflar’ adlı çalışmasındaki sınıflama bu araştırmada kullanılmıştır. Tespit edilen örneklerin tasnifi, ayrıntılı bir şekilde ele alınıp değerlendirilmiştir. Peyami Safa’nın anlatım zenginliğinde zarfların rolü ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Zarflar, Zarf Türleri, Peyami Safa, Sözcük Türü

Emel Esin Biyografisi ve Türkistan Seyahatnâmesi / The Biography of Emel Esin and Türkistan Seyahatnâmesi

Selcen Özyurt Ulutaş & Neslihan Yılmaz

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29345/futvis.108

Özet

Bu çalışma, Orta Asya Türk kültür ve sanat tarihi üzerine orijinal eserler vücuda getirmiş Emel Esin’in biyografik portresini çizmeyi amaçlamıştır. Emel Hanım’ın yetiştiği çevreyi, bilim dünyası ile olan alakasının temelini okuyucuya sunmayı hedeflemiştir. Emel Hanım Türkçülük ve İslamiyet konusunda hassasiyetleri olan bir araştırmacıdır. Bu duyarlık eserlerinde göze çarpmaktadır. Ancak duygusal bir neticeden ziyade bilimsel hipotezler elde etmiştir. Sahada çalışma imkanına erişen, pek çok kaynağın orijinal nüshasını inceleyebilen Esin, Orta Asya Türk kültür ve sanatının en şanslı takipçisi olmuş, arkasında binlerce mühim evrak bırakmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Emel Esin, Orta Asya, kültür, sanat

Karabağ Bölgesinde Sağlık Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Mineral ve Termal Sular / Assessment of Health Tourism Potential in Karabakh Region: Mineral and Thermal Waters

Rehman Seferov & Aytac Veliyeva

ss. 40 - 46   |  DOI: 10.29345/futvis.164

Özet

Azerbaycan’ın içinde yaşanan savaş durumundan dolayı ülkede turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen, turizmde ilerlemelerin yaşanması zor olmuştur. Şöyle ki, 1990-lı yılların başından itibaren Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi Ermenistan tarafından işgal olunmuştur. Buna rağmen, Azerbaycan son yıllarda turizm sektörünün geliştirilmesi için çok fazla uluslararası organizasyon ve etkinler gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının son baharında işğaldan azad olunan Azerbaycanın Karabağ bölgesi de turizm potansiyeli açısından çok zengindir. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin dinlenebilecekleri, tatil kaynaklarını, kaplıcaları ve tedavi için şifali suları kullanabilecekleri tesisler Ermenistan tarafından yok edilmiştir. Azerbaycan turizm zenginlikleri olan bu region üçün gelecek yıllarda çok sayıda modern tesislerin yapılmasını planlamaktadır. Çalışmada Karabağ bölgesinin büyük bir potansiyele sahip olduğu turizm sektörü, onun bir kolu olan sağlık turizmi ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Karabağın sağlık turizm potansiyelini, özellikle de mineral suların (İstisu, Turşsu, Şırlan, Minkent, Koturlu vb.) bu bölgede mevcut durumunun araşdırılarak değerlendirilmesi, gelecekde yerli ve yabancı turistlerin buranın tercih etme nedenlerini belirleyecektir. Bu araştırmanın önemi bu konuda Karabağ bölgesine sağlık turizmine katılacak tüketicilerin istek ve tercihleri sonucunda planlı gelişmesi olacaktır. Karabağ bölgesinde mineral suların sağlık turizmi açısından potansiyeli ve onun kullanımı ile gelişme şartları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Karabağ, Sağlık turizmi, Mineral sular

Fıkıhtan Hukuka Dönüşümün Tarihsel Etkisi / The Historical Effect of the Transformation from Fıqh to Law

Ali Altınbaş & Nihat Tosun

ss. 47 - 54   |  DOI: 10.29345/futvis.146

Özet

Bu çalışmada, “Fıkıh” kavramının kavramsal gelişim süreci anlatılmıştır. Bu süreç fıkhın, İslam hukuku kavramına dönüşmesi ve ilerleyen süreç içerisinde hukukun alt kavramı veya kaynaklarından biri haline gelmesini kapsamaktadır. Fıkıh kavramının mahiyetindeki değişim, hukuk ve İslam hukuku kavramlarının tanımları yapılarak ve aralarındaki ilişkiye yer verilerek anlatılmıştır. Hicri ikinci asırda ilimlerin tedvin edilmeye başlamasıyla fıkıh ilmide tedvin edilmiş kuralları tespit edilmeye başlanmış ve fıkıh ilminin konusu, mahiyeti ve amacının ortaya koyulduğu fıkhî kitaplar yazılmıştır. Fıkıh ilmindeki bu gelişim hicri dördüncü asrın ortalarında duraklamaya girmiştir. Duraklama dönemi içtihat kapısının kapandığı dönem olmuştur. Hicri 656 yılında Bağdat’ın çöküşü ve Abbasi otoritesinin zayıflaması ile fıkıhta taklit devri başlamıştır. 20. Asra kadar süren taklit döneminde fıkıh, toplumun üzerindeki etkisini de kaybetmeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti padişahı III. Selim döneminde batı tesiriyle getirilen yenilikler, bu yenilikleri takip eden süreçte batı tarzı kurumların ve mekteplerin kurulması batı hayranlığını oluşturmaya başlamıştır. Ortaya çıkan batı hayranlığının etkisiyle Osmanlı sosyal ve siyasal yapısında fıkhın etkisi azalmıştır. Batı ideolojilerinin etkisi artmıştır. Eğitimde medrese ve mektep arasında tarihsel olarak bir seçim de bulunan Müslüman halkın seyrinin mektep yönünde olması, fıkhın, hukukun bir kaynağı olarak ve hukuktan aşağı görülmesi ve bozulma sebepleri gözetilmeksizin, medresenin mektepten yetersiz kabul edilmesi ile fıkıhtaki duraklama arasında paralellik bulunmaktadır. Çalışmada, batıya yönelme, batı tarzı eğitim veren mekteplerin kurulması ve fıkhın hukuktan aşağı görülmesi arasındaki paralellik açıklanmıştır. Dindeki hükümleri konu edinen fıkıh ilminin gelişmemesi toplum nezdinde dinin de etkisini azaltmakta, özellikle ahlaki ve manevi konularda toplumsal cehalet ve huzursuzlukların çıkmasına sebep olmaktadır. Bugün İslam coğrafyası üzerinde yaşayan Müslümanlar İslam ideallerinde birleşmeleri gerekirken, savaş ve kavga halindedir. Bu makalenin amacı, fıkıh ilminin duraklaması, etkisini yitirmesi, anlamındaki daralma ve batıya yönelme arasındaki ortak ilişkiyi açıklamak ve fıkhî alanda ki çalışmaların artırılması, fıkıh eğitimine önem verilmesi ve fıkıhtaki gelişmenin sağlanmasıyla, İslam dini kaynaklı ilahi hukuk sisteminin üstünlüğünü ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Hukuk, Devlet, Kanun, Medrese