FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 2 Sayı 4 (Aralık 2018)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements 

Tuba Ayyıldız & Mehmet Özkartal

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.60

Özet

Günümüzde insanların müziği daha çok internet ortamından dinlediği ve albüm kapaklarına eskisi kadar önem vermediği düşünülse de, bu görseller yakın müzik tarihi boyunca önemli belirleyiciler olmuştur. Görsellik, algı sistemimizi doğrudan etkiler ve dolayısıyla zihnimizde kalıcılık sağlar. Grafik tasarım birçok alan gibi müzik alanı ile de iletişim halindedir. Albüm kapağı tasarımcısı bir anlamda, işitme duyusuna hitap eden bir öğeyi (müzik) görselleştirmeye çalışır. Dinleyiciye müzik eserini önceden görsel olarak sunarken, zaman zaman müziğin tarzını, albümün yaşattığı genel duyguyu hissettirmek açısından, içeriğe de bağlı kaldığı görülmektedir. Albümlerin satın alınmasında albüm kapaklarının etkili olduğu açıktır. Bu kapsamda farklı sanat akımlarından etkilenmek suretiyle değişik tasarımlar denenmiştir. Tasarımı Thorgerson’a ait olan Pink Floyd albüm kapaklarından, görsel olarak dijital ortamdan yararlanıldığı hissini barındıran, fakat tamamen gerçek dünyaya ait olup, önemli ölçüde dijital müdahale uygulanmamış olan tasarımlar seçilmiştir. Doküman incelemesinin kullanılmış olduğu bu araştırmada, seçilmiş olan beş tasarımın albüm kapak hikâyelerine kısaca yer verilmiş ve sanat akımlarından ne şekilde etkilendikleri ayrıntılı olarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Pink Floyd, Storm Thorgerson, albüm kapağı, görsel sanat akımları, tasarım

Azerbaycan’da Kış Turizm Potansiyeli ve Gelişim Olanakları / Winter Toursim Potential and Development Facilities in Azerbaijan

Rehman Seferov & Semsiyye Kurbanova

ss. 13 - 19   |  DOI: 10.29345/futvis.55

Özet

Son yıllarda dünyadakı tüm ülkeler ekonomik, toplumsal, sosyal yararlar sağlayan turizmi daha çok geliştirmektedirler. Ülkeler mevsimsel karakter turizmin tüm yıla yayılması için kendilerinin sahip oldukları kaynaklardan yararlanarak alternatif turizm türlerini ortaya çıkarmışlar. Alternatif turizm türleri içerisinde turizmin 12 aya yayılmasında önemi olan türlerden biri de kış turizmidir. Kış turizminin gelişiminde önemli adımlar atması ve kış turizmi için büyük bir potansiyele sahip olması nedeniyle Azerbaycan son yıllar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Azerbaycan’da kış turizmi potansiyelinin ortaya koyulması bu çalışmanın ana konularından biridir. Araştırmanın bölümlerinde genel olarak turizm, kış turizmi hakkında bilgiler de verilmiştir. Diğer yandan, kış turizm potansiyelinın ortaya koyulmasının yanı sıra ülkede kış turizminin gelişimi için sahip olduğu olanaklar da araştırılmıştır. Azerbaycan’da kış turizmi potansiyeli konusunda yapılan araştırmada mülakat yöntemi kullanılmış, ülkede kış turizminin geliştirilmesi için mevcut olanaklar değerlendirilerek Azerbaycan’da kış turizminin gelişmesi tüm turizme, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacağı tespit edilmiştir

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Potansiyeli, Kış Turizmi, Azerbaycan

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye İçin Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği / Word Determination Study For Basic Level In Teaching Turkish As Foreign Language: Uşak University Sample 

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur

ss. 20 - 30   |  DOI: 10.29345/futvis.62

Özet

Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin günlük yaşam alanlarında hangi kelimeleri bilmesi gerektiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uşak üniversitesi TÖMER’de B1 ve B2 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yer almışlardır. Çalışma grubunu B1 (14 kişi) ve B2 ( 27 kişi) seviyesinde toplam 41( 19 kadın ve 22 erkek ) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler hakkında bilgi edinmek için kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Ardından her bir öğrenciye 6 sosyal yaşam alanına yönelik toplam 6 adet kelime belirleme görüşme formu uygulanmıştır. 82 sayfa kişisel bilgi formu ve 246 sayfa kelime tespit görüşme formu incelenmiştir. Elde edilen kişisel veriler ve öğrencilerin yazdıkları kelimeler tek tek okunarak taranmış ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ayrıca kelime belirleme görüşme formunun da analizi yapılmıştır. Tüm bu değişkenlerin özelliklerine uygun istatistikî analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: çalışma grubunda yer alan 41 öğrencinin 6 sosyal yaşam alanı için yazdıkları toplam 246 yazılı dokümanda toplam 723 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade yazdıkları tespit edilmiştir. İki ya da ikiden fazla oluşan kelime, kalıp cümle ve kalıp ifadeler tek kelime olarak kabul edilmiştir. Bu benzer olan kelime ve kelime grupları çıkarıldığında tüm sosyal yaşam alanları için 592 farklı kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade belirlenmiştir. Öğrencilerin en fazla madde yazdıkları sosyal yaşam alanının 140 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade ile otogar, toplu ulaşım, tren garı, havaalanı olduğu görülmektedir. En az madde yazılan sosyal yaşam alanı ise toplam 97 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade yazılan üniversite Kütüphanesi olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kelime Tespiti, Türkçe Eğitimi, Sosyal Yaşam Alanı

Yeni Dini Akımların Orta Asya Gençliği Üzerindeki Etkileri ve Din Eğitiminin Rolü / The Effects Of New Religious Movements On Central Asia’s Youth And The Role Of Religious Education 

Bukatcha Akimjab Kyzy

ss. 31 - 39   |  DOI: 10.29345/futvis.41

Özet

Orta Asya ülkelerinde radikal İslam’ın yayılması ve buna en çok katılımın gençler arasında olması bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren konudur. Ayrıca küreselleşen dünya ile birlikte gençlerin kimlik arayışındaki algı değişmektedir. Kimlik arayışında gence güven duygusu aşılamada ve hayat felsefesi kazandırmada etkili olan din, doğru öğretilmediğinde istenmedik sonuçların ortaya çıkması olasıdır. Orta Asya devletlerinde din bağımsızlıktan sonra gençlerin en çok rağbet gösterdikleri konu olduğu araştırmalar sonucu ortaya konulmaktadır. Bu yüzden gençlerin kimlik arayışında dinin ve din eğitiminin olumlu ya da olumsuz katkısı araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra gencin aldığı din eğitiminin hangi dinin eğitimi olduğu, kaynağı ve araçları da irdelenmesi gereken bir diğer önemli konudur. Bu bağlamda bizim araştırmamızda şu sorulara cevap aranacaktır: Gençlerin kimlik arayışında dinin etkisi var mıdır? Gençlerde kimliğin oluşumunda yeni dini akımların etkisi ne derecedir? Orta Asya gençliği üzerindeki dinin zararlı etkisi ve bunun önlenmesinde din eğitiminin rolü nedir? Bu bildiride gençlerin kimlik arayışında önemli yere sahip olan dini görmezden gelmek yerine, onların bu arayışına sağlıklı ve yeterli düzeyde cevap verebilecek sağlıklı din eğitiminin farkına varılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Çünkü din insanın manevi gelişimini sağlayan faktörlerin başında gelmektedir. Eğer gençlere sağlıklı din eğitimi verilmezse, bölgede aktif faaliyet yürüten diğer radikal dini hareketler dini bilgisi zayıf veya hiç olamayan gençliği kendi içine çekmeye devam edeceklerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Kimlik, Gençlik, Orta Asya, Yeni Dini Akımlar.

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever

ss. 40 - 47   |  DOI: 10.29345/futvis.61

Özet

Yaklaşık Türk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerleriyle ilgili çeşitli konuları içeren hayat bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler, yaşadığı toplumu tanımaya başlar. Toplumun kültürü ve değerlerinin en önemli ve yakın kaynakları ailelerdir. Çünkü öğrenciler, özellikle yaşlı insanlarla konuşarak kendi kültürlerini öğrenebilirler. Bu bağlamda kültür ve değer öğretiminde kullanılabilecek en uygun yöntemlerden birisi, sözlü tarihtir. Bir sözlü tarih çalışmasında öğrenciler, aile üyeleri, akrabaları ve komşularıyla görüşür ve temel bilimsel adımları takip ederek toplumun kültürünü ve değerlerini keşfederler. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras ögelerinin öğretiminde sözlü tarihin yönteminin katkılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Bursa’da hizmet veren özel bir okulun 2. sınıf öğrencilerinden (24) oluşmaktadır. Öğrenciler, velilerin yazılı izniyle ortak araştırmacının okuttuğu çeşitli sınıflardan seçilmiştir. Araştırmada Ön Bilgi Değerlendirme Formları, Son Bilgi Değerlendirme Formları, Çalışma Değerlendirme Soruları ve Kaynak Kişi Görüşme Değerlendirme Formlarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, sözlü tarih uygulamasının öğrencilerin yakın çevresindeki somut olmayan kültürel miras ögelerini tanımalarını sağladığını göstermiştir. Ayrıca değişim ve sürekliliği algılayan öğrenciler, değişimin daha çok olumsuz boyutuna odaklanmıştır. Bunların yanında kaynak kişiler, çalışmanın iki nesli bir araya getirdiğine ve kültürün tanınmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, ilkokul, sözlü tarih, kültür öğretimi, değişim ve süreklilik