FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 2 Sayı 3 (Eylül 2018)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy 

Ali Meydan & Akif Akkuş

ss. 1 - 7   |  DOI: 10.29345/futvis.42

Özet

Siyasi bir kavram olan Ortadoğu, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hindistan ve Çin denizyolunun kısalması ve İngilizlerin, Osmanlı topraklı dışında kalan Arabistan’ın güney kıyılarını işgal etmesiyle yeni hedef belirlenmesi amacıyla bölge ‘Ortadoğu’ olarak adlandırıldı. 1939 yılına kadar dar ve kapalı bir anlam taşıyan Ortadoğu, bundan sonra İngiliz Hükümetinin resmi kaynaklarında kullanılmaya başlandı. Günümüzde coğrafi sınırları Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi’nin çevrelediği alan olarak tanımlanmaktadır. Ortadoğu’nun asıl stratejik önemi 20. yy. başlarında petrolün bulunması ve öneminin artmasıyla hızlanmıştır. Dünya petrollerinin % 65’inin bu bölgede olması ve varil başına çıkarılma maliyetinin çok düşük olmasının yanı sıra doğal gaz kaynakları bütün dünyanın gözünü bu bölgeye dikmesine neden olmuştur. Bu araştırmada gelecek nesilleri yetiştirmede en önemli görevi icra edecek olan sınıf öğretmeni adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan ve ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almakta olan Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın ölçütleri, öğretmen adaylarının ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almış olmalarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan sorular amaç doğrultusunda cevaba ulaşmaya yönelik olup uzman görüşü alınarak tamamlanmıştır. Formdaki sorular öğretmen adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisine yönelik olarak; hedeflenenler, dezavantajlı durumlar, stratejiye dayalı olarak uygulanabilecekler ve gelecek öngörüleri açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni adayları, Ortadoğu, Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi

Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts  

Erol Duran & Betül Sezgin Tufan & Nazmiye Topbaşoğlu

ss. 8 - 15   |  DOI: 10.29345/futvis.32

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri anlamada, öyküleştirme tekniğinin etkisini araştırmaktır. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, ilkokul 4. sınıfa devam eden 24 öğrenci oluşturmaktadır. İkinci çalışma grubu ise 20 ilkokul 4. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Çalışmada, karma desen yöntemlerinden açıklayıcı sıralı karma desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere ilkokul 4. sınıf ders kitaplarından, bu seviyeye uygun çocuk dergileri ve kitaplarından, öğretmen ve alan uzmanlarının önerileri doğrultusunda yedi metin belirlenmiştir. Metinler için ikisi basit üçü derin beş adet anlama sorusu hazırlanmış, her uygulamadan sonra öğrencilere cevaplamaları için verilmiştir. Her uygulama birer hafta ara ile yapılmıştır. İlk iki metin geleneksel yöntem ile yapılmış ve puanların ortalamaları ön test puanları olarak belirlenmiştir. Daha sonra, öyküleştirilmiş iki metinle uygulamaya hazırlık yapılmıştır. Son iki metinle ise, uygulama yapılmış ve öğrencilerin bu iki metinden aldıkları puan ortalamaları son test puanları olarak kabul edilmiştir. Son test puanlarının belirlenmesinden 20 gün sonra kalıcılık testi yapma amacıyla son öyküleştirilmiş metin ile uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin öyküleştirme tekniğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmada birinci alt problemi için elde edilen veriler, bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Kalıcılık testi için veriler, pearson korelasyon ile analiz edilmiştir. İkinci alt problemi için elde edilen veriler öğrencilerin görüşleri doğrultusunda listelenmiştir. Üçüncü alt problemi için elde edilen veriler ise öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kategorileştirilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarına ilişkin yapılan eşleştirilmiş t- testinde bilgilendirici metinleri anlamada; geleneksel yöntem uygulama ve öyküleştirme tekniği kullanma arasında okuduğunu anlama açısından anlamlı bir farklılık olduğunu görülmektedir. Çalışma grubunun son test ve kalıcılık testi başarı puanlarına bakıldığında son test ile kalıcılık testi arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bilgilendirici metinleri anlamada öyküleştirme tekniğinin öğretim sürecinde kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilendirici metinleri öyküleştirme tekniğine karşı olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Anlama, bilgilendirici metin, öyküleştirme tekniği

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran

ss. 17 - 27   |  DOI: 10.29345/futvis.46

Özet

Araştırmada, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin “güneş enerjisi” konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinden 36 kişiye, nitel bir yöntem olan kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından “güneş enerjisi” anahtar kavramına yönelik 10 adet ifade yazmaları ve yazdıkları ifadeleri birer cümlede kullanmaları istenmiştir. Cümlede kullanılmasının amacı yazılan ifadelerden kastedilenin daha iyi anlaşılmasıdır. Sonraki aşamada öğretmen adaylarının yazmış olduğu ifadeler içerik analizine tabi tutularak anlamsal birlikteliklerine göre tablolaştırılarak, kategorilerin oluşturulması sağlanmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında, anahtar kavramın içeriği ile yazılan ifade kavramların ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda yazılan ifadelerin bir kısmının anahtar kavramla ilişkisinin olmadığı ve bunun bir kavram yanılgısı olduğu gözlenmiştir. Kategoriler incelendiğinde; öğretmen adaylarının en çok yazdıkları ifadelerin; güneş paneli, sürdürebilir-yenilenebilir enerji, güneş tarlası, güneş pili, doğal enerji, doğa dostu enerji, güneşlenme süresi, Ekvatoral Bölge, güneşli gün, Güney Doğu Anadolu, ışık-ısınma, Akdeniz Bölgesi, ileri teknoloji gibi kavramlar olduğu gözlenmektedir. Bu ifadelerin yüksek oranda yazılmış olmaları, öğretmen adaylarının anahtar kavram hakkında genel olarak doğru algıya sahip olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının, D vitamini, turizm, şifa, nem, tarım, çevre, aşk, ateş çemberi, kasvet, kavurucu, çöl, yangın, nem oran, tifo, küresel savaşlar gibi anahtar kavramla doğrudan ilişkili olmayan ifadelere de yer verdikleri görülmektedir. Bu ifadelerin yazılmış olması öğretmen adaylarında bir takım kavram yanılgılarının da var olduğu sonucunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusunda kısmen kavram yanılgıları bulunmakla birlikte genel anlamda doğru bir algıya sahip oldukları söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, algı, öğretmen adayı, kelime ilişkilendirme

Ignatij Julianovic Krackovskij ve Valeria Porohova’nın Kur’ân Tercümelerinin Tanıtımı / An Introduction To The Qur’an Translations Of Ignatij Julianovic Krackovskij And Valeria Porohova

Saida Saipova

ss. 28 - 32   |  DOI: 10.29345/futvis.43

Özet

Bu makalenin hedefi, Arap dili ve edebiyatı uzmanı I. J. Krackovskij ve filoloji uzmanı V. Porohova’nın Arapçadan Rusçaya tercüme edilmiş Kur’ân Meâllerini tanıtmaktır. Bu çerçevede, makale iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutta, Krackovskij’nin hayatı, ilmî çalışmaları ve Kur’ân Meâli tanıtılmıştır. İkinci boyutta ise Porohova’nın hayatı, ilmî başarıları ve Kur’ân Meâli tanıtılmıştır. Sonuç kısmında da her iki tercümanın meâl çalışması değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Rusça, Arapça, Tercüme

Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Yusuf Avcı & Muhammet Alperen Akgün

ss. 33 - 39   |  DOI: 10.29345/futvis.53

Özet

Dil, bir milletin düşünceye ait temellerini ve düşünce altyapısını oluşturan sistemdir. Türkçede yardımcı unsur ve esas unsur adı verilen ikili bir yapı bulunmaktadır. Türklerin sosyal hayatına, yaşama şekline ve toplumun diline ait unsurlara bakıldığında ikili yapının yansımaları dikkati çekmektedir. Somut örnekler ve bulgular bu düşünce tarzının yansıması olarak karşımıza çıkar. Türk düşünce sistemindeki ikili yapıya göre Türkü ve Türk milletini oluşturan unsurlar, dilde olduğu gibi esas unsur ve yardımcı unsur olarak iki kısımdan oluşur. İkili yapı aileden devlete kadar topluma ait bütün kurumlarda etkisini gösterir. Bu çalışmanın amacı Türk düşünce sistemindeki ikili yapının sosyolojik yansımalarını toplum nezdinde tespit ederek ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Türkün yaşayışında ve dünya görüşünde ikili yapının var olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının çeşitli sebeplerle bozulması, dili konuşan milletin düşünme yapısının bozulmasına, değişmesine ve yok olmasına etki edebilir. Bir milletin varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli unsur, konuştuğu dile özgü düşünce kodlarının ve sistemlerinin davranışa ve toplum-devlet ilişkilerine yansımasıdır. Türklerde de bu ikili yapının dil ve dil bilgisi kurallarında olduğu gibi sosyal yaşantının da her alanına yansıması doğaldır.

 

Anahtar Kelimeler: Düşünce sistemi, ikili yapı, dil-düşünce ilişkisi, sosyolojik yapı, dil-toplum ilişkisi, yardımcı unsur