FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(1) 24-37

İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi / Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used in Teaching Statistics to Student Success

İsmail Hakkı Kınalıoğlu

ss. 24 - 37   |  DOI: https://doi.org/15.03.2020   |  Makale No: fvj.2021.060

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 438


Özet

Yaşamın her alanında artan veri miktarı, bu verilerin doğru şekilde analiz edilerek anlamlandırılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Veriler üzerinde doğru istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi ve fayda sağlayacak çıkarımların yapılabilmesi için istatistik alanında yetkin bireylere ihtiyaç vardır. Bu bireylerin yetiştirilmesi için gerekli istatistik eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası da istatistiksel paket programlarıdır. Bu çalışmada istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretimindeki akademik başarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu ilişkinin yanı sıra çalışma grubunun istatistik öğretimindeki akademik başarısının bir takım bireysel, sosyo-ekonomik ve eğitsel faktörlere göre değişimi gözlemlenmiştir. Çalışma grubunu, Selçuk, Karadeniz Teknik, Afyon Kocatepe, Yıldız Teknik ve Fırat Üniversite’lerinde öğrenim görmekte olan istatistik bölümü son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma verisinin elde edilebilmesi amacıyla 4 bölüm ve 55 sorudan oluşan “İstatistiksel Paket Programları Kullanım Düzeyi Ölçeği” isimli bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve E-views istatistiksel paket programları kullanılmıştır. Analiz sürecinde “Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “T Testi”, “Kolmogorov Simirnov Testi”, “Mann-Whitney U Testi”, “Kruskall Wallis Testi”, “Granger Nedensellik Analizi” gibi istatistiksel test yöntemleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretiminde ulaşılan akademik başarı arasında %68.5’lik pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretimi, İstatistik Öğretimindeki Başarıyı Etkileyen Faktörler, İstatistiksel Paket Programlar, İstatistik Yazılımları, Web Destekli İstatistik Öğretimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kinalioglu, I.H. (2020). İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi / Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used in Teaching Statistics to Student Success . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(1), 24-37. doi: 15.03.2020

Harvard
Kinalioglu, I. (2020). İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi / Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used in Teaching Statistics to Student Success . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(1), pp. 24-37.

Chicago 16th edition
Kinalioglu, Ismail Hakki (2020). "İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi / Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used in Teaching Statistics to Student Success ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (1):24-37. doi:15.03.2020.