FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(4) 40-47

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever


Benzer Makaleler
Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi
Cilt 4 Sayı 2

Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts  

Erol Duran & Betül Sezgin Tufan & Nazmiye Topbaşoğlu
Cilt 2 Sayı 3

Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Terapi Uygulamalarına İlişkin Bilgi ve Görüşleri / Knowledge and Opinions of University Students About Complementary Therapy Applications

Didem Sarımehmet & Nurhan Gümrükçüoğlu & Sevilay Hintistan & Bahar Candaş
Cilt 4 Sayı 3

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity

Tuğba Şeker & Betül Türkmen
Cilt 5 Sayı 5

Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter"

Selçuk Şentürk & Cüneyit Akar
Cilt 5 Sayı 5

Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism

Aynur B.Bostancı & Ergün Aksoy
Cilt 3 Sayı 4

İlkokul Dördüncü Sınıfta Resimli Sözlük Kullanımının Kelime Kazanımına Katkısı / The Contribution of the Use of İllustrated Dictionaries in the Fourth Grade of Primary School to Vocabulary Acquisition

Erol Duran & Mürüvet Kübra Süner
Cilt 5 Sayı 2

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Farkındalıkları ve FETEMM Öğretim Yönelimlerinin İncelenmesi / Investigations of STEM Awareness and STEM Teaching Intentions of Preschool and Classroom Teacher Candidates

Merve Şahin & Güney Hacıömeroğlu
Cilt 5 Sayı 2

Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings

Gizem Kobak Ersoy & Mehmet Kaan Demir
Cilt 6 Sayı 1

Okullarda Liderlik Kapasitesi, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgüt Kültürü / Leadership Capacity, Organizational Citizenship Behavior and Organizational Culture at Schools

Bekir Peker & Gökhan Demirhan
Cilt 6 Sayı 2