FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(1) 20-30

Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings

Gizem Kobak Ersoy & Mehmet Kaan Demir

ss. 20 - 30   |  Makale No: fvj.2021.089

Yayın tarihi: Mart 29, 2022  |   Okunma Sayısı: 41  |  İndirilme Sayısı: 419


Özet

Bu araştırmanın temel amacı, veli toplantılarının verimliliğine ilişkin velilerin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmış olup veli toplantıları olgusu üzerine ilkokul velileriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada görüşlerine başvurulan çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muş ilindeki ilkokullarda çocukları eğitim gören 104 veli oluşturmaktadır. Örneklem grubu amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi ile belirlenmiştir. Velilerin veli toplantılarından haberdar olma durumları, toplantıların içeriği hakkında bilgi sahibi olma durumları, toplantılara katılma durumları, toplantıların öğrenciye faydalı olma durumları ve yapılan veli toplantıları dışında öğretmenler ile iletişim sağlama durumları hakkında bilgi elde etmeyi amaçlayan araştırmada 104 katılımcının 103’ü okulda düzenlenen veli toplantılarından haberdar olduklarını belirtmiştir. Katılımcıların büyük kısmı veli toplantılarından önce yeterli bilgiye ulaştıklarını belirtmektedir. Katılımcıların büyük kısmı veli toplantılarına sıklıkla katıldıklarını belirtmişlerdir. 31 katılımcı her zaman katıldığını, 14 katılımcı bazen katıldığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan velilerden 82 veli, veli toplantılarını yeterli bulmuştur. 22 veli, veli toplantılarını yeterli bulmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre velilerin 101’i veli toplantıları dışında da öğretmenler ile iletişim kurmaktadır. 3 veli ise toplantılar dışında iletişim kurmamaktadır. Araştırmada velilerin 22’si bazen, 79’u sık sık veli toplantıları dışında öğretmenlerle iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda veli toplantılarının verimliliğinin arttırılması amacına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Veli toplantıları, Veli görüşleri, İlkokul, Sınıf öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ersoy, G.K. & Demir, M.K. (2022). Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(1), 20-30.

Harvard
Ersoy, G. and Demir, M. (2022). Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(1), pp. 20-30.

Chicago 16th edition
Ersoy, Gizem Kobak and Mehmet Kaan Demir (2022). "Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (1):20-30.

Kaynakça

  Ada, Ş. & Akan, D. (2007). Değişim sürecinde etkili okullar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 343-373.

  Altınköprü, T. (2004). Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır? (12. Baskı). Hayat Yayınları.

  Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135.

  Ataç, F. (2003). Öğretmen İçin Öğrenci Psikolojisi Önce Ruhsal Eğitim. Epsilon Yayıncılık.

  Atayeter, H. (2004). İlköğretim okullarında okul-aile işbirliği (Diyarbakır il örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.

  Aykol, B. G. (2019). Öğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

  Büyüköztürk, Ş. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.

  Cömert, D. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Aile-çocuk ve kurum [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

  Çelik, N. (2005). Okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

  Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık.

  Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.

  Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri, Educational Administration: Theory and Pratice, 16(3), 399-431.

  Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source book (2. Baskı). SAGE Publications.

  Saygılı, S. (2013). Çocuklarda Davranış Bozuklukları. Elit Kültür Yayınları.

  Sünbül, A.M. & Yavuz, M. (2004). İlköğretim okulu öğretmen ve velilerin toplantıları hakkında görüş ve beklentilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

  Şad, S. N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe, matematik ve fen ve teknoloji derslerindeki başarılarının yordayıcıları olarak aile katılımı görevlerinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 173-196.

  Şentürk, M. & Demir, M. K. (2019). Aile faktörünün ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. The Journal of Social Sciences, 6(43), 566-586.

  Şişman, M. (2000). Öğretmenliğe Giriş (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

  Titiz, H. & Tokel, A. (2015). Parents’ expectations from teachers and school administrators regarding school-family cooperation development. International Journal an New Trends in Education and Their Implication, 6(2), 172-186.

  Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışma Sözlüğü. Selvi Yayınevi.

  Varış, F. (1997). Eğitim bilimine giriş. Alkım Yayınları.

  Vural, B. (2005). Öğrenci Başarısı İçin, Okul Aile Birlikteliği (3.Baskı). Hayat Yayınları.

  Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Seçkin Yayıncılık.