FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(4) 49-59

Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism

Aynur B.Bostancı & Ergün Aksoy

ss. 49 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.104   |  Makale No: fvj.2019.005

Yayın tarihi: Aralık 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 24  |  İndirilme Sayısı: 458


Özet

Okullarda uygulanan paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni 2018–2019 eğitim öğretim yılında Denizli ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Denizli ilindeki toplam 5865 öğretmen araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Denizli ilinde görev yapan 407 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği” ve “Öğretmenlere yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilere hangi tür analizlerin yapılması gerektiğini tespit etmek için araştırma değişkenlerine yönelik çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıştır. Elde edilen değerlere bakılarak verilerin normal dağıldığı görüldüğünden analizlerde t-Testi, ANOVA ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve Çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde belirtilebilmektedir. Araştırmaya göre öğretmenlerin okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algı düzeylerini yüksektir. Araştırmada okullarda paylaşılan liderliğin uygulanma durumuna yönelik öğretmen algılarının cinsiyet ve aynı okulda çalışma sürelerine göre benzer olduğu görülmüştür. Yine araştırmada öğretmenlerin mesleki kıdem, okuldaki öğretmen sayısı ve çalışılan okul düzeyi değişkenine göre ise paylaşılan liderliğin bazı boyutlarının uygulanma dizeylerine yönelik öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur. Araştırmanın diğer değişkenine ilişkin sonuçlarına göre de öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri düşüktür. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine, çalıştıkları okuldaki öğretmen sayısına ve çalıştıkları okul düzeylerine göre örgütsel sinizm düzeyleri farklılaşmaktadır. Mesleki kıdem ve aynı okulda çalışma süresi değişkenine göre ise öğretmenlerin sinizm düzeylerinin farklılaşmamaktadır. Yine öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına ilişkin algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada son olarak okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarının öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini tüm okul düzeylerinde anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarındaki artış, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri azalmaya yol açmaktadır.Bu nedenle okul yöneticilerinin bu konuda farkındalık oluşturması için eğitime alınmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik, örgütsel sinizm; sinizm; görevlerin birlikte tamamlanması; okul liderliği; olumsuz tutum


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
B.Bostanci, A. & Aksoy, E. (2019). Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), 49-59. doi: 10.29345/futvis.104

Harvard
B.Bostanci, A. and Aksoy, E. (2019). Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), pp. 49-59.

Chicago 16th edition
B.Bostanci, Aynur and Ergun Aksoy (2019). "Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (4):49-59. doi:10.29345/futvis.104.