FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(2) 8-15

Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği)

Musa ÇİFCİ & Şükrü ÖZEN


Benzer Makaleler
2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey

Mehmet Soyuçok & Zekerya Batur
Cilt 4 Sayı 3

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin
Cilt 4 Sayı 3

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran
Cilt 2 Sayı 3

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever
Cilt 2 Sayı 4

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimde Aktif Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi / Improving the Treatment of Active Word in Turkish Teaching as A Foreign Language 

Zekerya Batur & Mine Özçelik
Cilt 3 Sayı 2

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language

Selcen Çifçi & Ceren Sağcan
Cilt 4 Sayı 3

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals

Mehmet Soyuçok & Musa Çifci
Cilt 5 Sayı 5

Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service

Salih Sarışık & Sevilay Sarışık & Çiğdem Özkan
Cilt 5 Sayı 4

Evlenme Süreci Bağlamında Ortaçağ Türk Töresi ve İslam Aile Hukuku Karşılaştırması / The Comparison of The Medieval Turkish Ceremony And Islamic Family Law In The Context of The Marriage Proce

Musab Murşid Özen & Nihat Tosun
Cilt 5 Sayı 1

Türkçe Öğretim Programlarinda Işlevsel Yazma (Ortaokul 1924-2017)/ Functional Writing in Turkish Education Curriculums (Middle School 1924-2017)

Musa Çi̇fci̇ & Simge Ergin
Cilt 6 Sayı 3