FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(2) 23-35

10. Sınıf Coğrafya Dersi İç Kuvvetler Konusunun Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumuna Etkisi/The Effect of the Flipped Learning Model on Students’ Success And Attitude in Teaching of the Subject of Internal Forces in the 10th Grade Geography Lesson

Semih Sönmez & Adnan Pınar

ss. 23 - 35   |  Makale No: MANU-2211-12-0003.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 71  |  İndirilme Sayısı: 289


Özet

Bilgisayar ve internet teknolojisinin eğitim süreçlerinde kullanılmasıyla birlikte öğretim programlarında, derslerin hedef ve kazanımlarında, öğretim yöntem ve tekniklerinde, ders araç ve gereçlerinde ve öğretim modellerinde büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde toplumun bireylerden beklediği nitelikler değiştiği gibi bireylerin de okul ve eğitimcilerden beklediği özellikler farklılaşmıştır. Toplumun öğretim anlayışındaki değişimle birlikte okul, öğretmen ve öğrenci kavramları yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. İçinde yaşadığımız çağda bireylerin öğrenme gerekliliğine duydukları ihtiyaç algısı yaygınlaşmakta, okulda öğrenilemeyen bilgilerin okul dışı öğretim merkezlerinde öğrenme eğilimleri artmaktadır. Bu öğrenme modellerinden birini de son yıllarda ortaya çıkan ters yüz öğrenme modeli oluşturmaktadır. Geleneksel olarak okulda yapılan eğitimin evde, evde yapılan ödev çalışmaların okulda yapılmasını içeren eğitim anlayışıdır. Öğretmenin hazırladığı veya belirlediği ders videosu, power point sunumu, animasyon ve çalışma kâğıtları gibi ders materyallerini öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojileri aracılığıyla derse gelmeden önce evde öğrendiği, derste ise öğretmen rehberliğinde uygulama ve ders etkinlikleri yaptığı öğretim modelidir. Yapılan bu araştırmanın temel amacı 10. sınıf coğrafya dersi iç kuvvetler konusunun öğretiminde ters yüz öğrenme modelinin etkililiğini incelemektir. Ters yüz öğrenme modeliyle işlenen coğrafya derslerinin öğrencilerin akademik başarısına, öğrenilenlerin kalıcılığına, öğrencilerin derse yönelik tutumlarına olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bahsedilen modelin coğrafya derslerinin öğretiminde kullanılmasına ilişkin çalışmalar bulunsa da bu çalışmaların oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın özgün yönü olarak ilgili literatüre bu anlamda katkı sunması hedeflenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel modele göre tasarlanan bu araştırma toplam 6 haftalık 12 ders saati olarak uygulanmıştır. Oluşturulan deney ve kontrol gruplarına da daha önce geliştirilen başarı testi ve tutum ölçeği kullanılarak veriler toplanmış ve bu veriler IBM SPSS 25 paket programında analiz edilmiştir. Analizler doğrultusunda gerekli yorumlama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre ters yüz öğrenme modelinin deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir başarı farkı oluşturmadığı ancak coğrafya dersine yönelik öğrencilerde olumlu tutum artışı geliştirerek deney grubu lehine son testlerde anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ters yüz öğrenme, Coğrafya eğitimi, Başarı, Tutum


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sonmez, S. & Pinar, A. (2023). 10. Sınıf Coğrafya Dersi İç Kuvvetler Konusunun Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumuna Etkisi/The Effect of the Flipped Learning Model on Students’ Success And Attitude in Teaching of the Subject of Internal Forces in the 10th Grade Geography Lesson . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), 23-35.

Harvard
Sonmez, S. and Pinar, A. (2023). 10. Sınıf Coğrafya Dersi İç Kuvvetler Konusunun Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumuna Etkisi/The Effect of the Flipped Learning Model on Students’ Success And Attitude in Teaching of the Subject of Internal Forces in the 10th Grade Geography Lesson . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), pp. 23-35.

Chicago 16th edition
Sonmez, Semih and Adnan Pinar (2023). "10. Sınıf Coğrafya Dersi İç Kuvvetler Konusunun Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumuna Etkisi/The Effect of the Flipped Learning Model on Students’ Success And Attitude in Teaching of the Subject of Internal Forces in the 10th Grade Geography Lesson ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (2):23-35.