FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Derleme Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(3) 1-15

Karizmatik Liderlik İle Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Okul Etkililiği Üzerindeki Rolü/The Role of Charismatic Leadership and Collective Teacher Qualification on School Efficiency

Mehmet Çevrik & Seval Koçak

ss. 1 - 15   |  Makale No: MANU-2112-15-0005.R1

Yayın tarihi: Eylül 29, 2022  |   Okunma Sayısı: 24  |  İndirilme Sayısı: 359


Özet

Okul etkililiğinin gelişmesinde hem lider davranışları hem de öğretmenlerin kolektif çabaları önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle araştırmada karizmatik liderlik davranışları, kolektif öğretmen yeterliği ve okul etkililiği arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Değişkenler arası ilişkilere odaklanan bu çalışma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Uşak ilindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 4518 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma örneklemi , tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, bu şekilde 373 öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeği, Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği ve Okul Etkililiği İndeksi kullanılmıştır. Bulgular öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin karizmatik liderlik davranışlarını yüksek düzeyde sergilediğini göstermiştir. Benzer şekilde kolektif öğretmen yeterliği ve okul etkililiğine ilişkin algılarının da yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Hesaplanan korelasyon katsayıları, değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkinlerin olduğuna işaret etmiştir. Araştırma karizmatik liderlik ve kolektif öğretmen yeterliğinin okul etkililiğinin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul etkililiği, Kolektif yeterlik, Kolektif öğretmen yeterliği, Karizmatik liderlik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cevrik, M. & Kocak, S. (2022). Karizmatik Liderlik İle Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Okul Etkililiği Üzerindeki Rolü/The Role of Charismatic Leadership and Collective Teacher Qualification on School Efficiency . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), 1-15.

Harvard
Cevrik, M. and Kocak, S. (2022). Karizmatik Liderlik İle Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Okul Etkililiği Üzerindeki Rolü/The Role of Charismatic Leadership and Collective Teacher Qualification on School Efficiency . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Cevrik, Mehmet and Seval Kocak (2022). "Karizmatik Liderlik İle Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Okul Etkililiği Üzerindeki Rolü/The Role of Charismatic Leadership and Collective Teacher Qualification on School Efficiency ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (3):1-15.