FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(3) 63-82

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Ummuhan Akkeyik &Yusuf İnel

ss. 63 - 82   |  Makale No: MANU-2209-30-0007

Yayın tarihi: Eylül 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 30  |  İndirilme Sayısı: 359


Özet

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan materyallerin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini tespit etmek için yapılmış farklı araştırmaların sonuçlarının birleştirilerek bütüncül bir sonuç elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak, “Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan materyallerin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, "Academic Achievement", "Materials used in social studies", "Using materials", "methods and techniques used in social studies", "social studies teaching", "Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan materyaller" ve "materyal kullanımı" anahtar sözcükleriyle “Ebscho, Eric, Ulakbim, Google Scholar, Doaj” veri tabanları ile YÖK tez merkezinde taramalar yapılarak 193 çalışmaya ulaşılmıştır. Dahil etme kriterlerine uygun olarak incelenen çalışmalardan 58 tanesi elenerek geriye kalan 135 çalışmanın aritmetik ortalama, örneklem büyüklüğü ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Son haliyle toplam örneklem büyüklüğü 8132 öğrenciden oluşmuştur. Elde edilen veriler uygun bir meta analiz paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, sosyal bilgiler konularının öğretiminde kullanılan materyallerin öğrencilerin akademik başarılarına pozitif yönde çok geniş düzeyde etki ettiği görülmüştür. Araştırmanın karakteristiğini oluşturan çalışma türü, çalışmaların yayınlandığı yıl, öğrenim düzeyi, materyal türü değişkenlerine göre etki büyüklükleri arasında istatistiki bir fark tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler öğretimi, Materyal kullanımı, Meta analiz, Etki büyüklüğü, Akademik başarı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Akkeyik, U. & Inel, Y. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), 63-82.

Harvard
Akkeyik, U. and Inel, Y. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), pp. 63-82.

Chicago 16th edition
Akkeyik, Ummuhan and Yusuf Inel (2022). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (3):63-82.