FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(3) 29-40

Matematik Motivasyonu ve Tutumu Matematik Başarısını ne düzeyde etkiliyor?/How Much Mathematics Motivation and Attitude Affect Mathematics Achievement?

Sinem Çiner & Remzi Kılıç

ss. 29 - 40   |  Makale No: MANU-2208-29-0004.R2

Yayın tarihi: Eylül 29, 2022  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 382


Özet

Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonlarının ve matematik tutumlarının matematik başarılarını yordama düzeyini belirlemeye yönelik yapılan nicel bir çalışmadır. İlişkisel tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın örneklemini Niğde il merkezindeki devlet ilkokullarında öğrenim gören 256 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Matematik Motivasyon Ölçeği”, “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Matematik Başarı Testi”  kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik tutumlarının orta-üstü, matematik motivasyonlarının ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik başarıları ve matematik motivasyonlarında cinsiyetin bir faktör olmadığı görülürken, erkek öğrencilerin matematik tutumlarının kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Son olarak, matematik motivasyonu ve matematik tutumunun matematik başarısının anlamlı birer yordayıcısı olduğu ve matematik tutumunun matematik motivasyonuna göre matematik başarısı üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Başarı, ilkokul, matematik, motivasyon, tutum


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ciner, S. & Kilic, R. (2022). Matematik Motivasyonu ve Tutumu Matematik Başarısını ne düzeyde etkiliyor?/How Much Mathematics Motivation and Attitude Affect Mathematics Achievement? . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), 29-40.

Harvard
Ciner, S. and Kilic, R. (2022). Matematik Motivasyonu ve Tutumu Matematik Başarısını ne düzeyde etkiliyor?/How Much Mathematics Motivation and Attitude Affect Mathematics Achievement? . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(3), pp. 29-40.

Chicago 16th edition
Ciner, Sinem and Remzi Kilic (2022). "Matematik Motivasyonu ve Tutumu Matematik Başarısını ne düzeyde etkiliyor?/How Much Mathematics Motivation and Attitude Affect Mathematics Achievement? ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (3):29-40.