FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(1) 44-59

Erken Tunç Çağı İçe Dönük Ağız Kenarlı Çanakların Bölgesel Dağılımı: Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Verileri Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme / Regional Distribution of Early Bronze Age Bowls with Inverted Rim: A Brief Evaluation on the Uşak Protohistoric Period Survey Data

Mehmet Ali̇ Yılmaz & Hasan Çeli̇k

ss. 44 - 59   |  Makale No: MANU-2203-15-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 29, 2022  |   Okunma Sayısı: 58  |  İndirilme Sayısı: 494


Özet

Yaklaşık MÖ 3200/3000 - 2000/1900 yılları arasında Batı Anadolu Bölgesi kültürleri Erken Tunç Çağı (Bundan sonra ETÇ) içinde değerlendirilmektedir. Bir dizi teknolojik gelişim ve yerleşik kültürlerin yaşayış biçimlerindeki dönüşümün tanımlandığı bu dönem arkeolojik olarak en iyi araştırılmış dönemlerden biridir. ETÇ içinde tanımlanan kültür bölgeleri içinde Uşak’ın yeri ve önemi yadsınamaz. Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsamında gerçekleştirilen yüzey araştımaları da kültür bölgelerinin sınırlarının belirlenmesine katkı sağlamıştır.

Bu çalışma UPDAP ETÇ çanak çömlekleri içinde içe dönük ağız kenarlı çanakların dağılımını, kullanımını ve teknolojik özelliklerini konu almaktadır. Teknolojik ve morfolojik özellikleriyle tanımlanan çanakların Batı Anadolu’daki diğer kültür bölgeleriyle ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı, Çanak Çömlek, Kültür Bölgeleri, Batı Anadolu, Uşak


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yilmaz, M.A. & Celi̇k, H. (2022). Erken Tunç Çağı İçe Dönük Ağız Kenarlı Çanakların Bölgesel Dağılımı: Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Verileri Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme / Regional Distribution of Early Bronze Age Bowls with Inverted Rim: A Brief Evaluation on the Uşak Protohistoric Period Survey Data . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(1), 44-59.

Harvard
Yilmaz, M. and Celi̇k, H. (2022). Erken Tunç Çağı İçe Dönük Ağız Kenarlı Çanakların Bölgesel Dağılımı: Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Verileri Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme / Regional Distribution of Early Bronze Age Bowls with Inverted Rim: A Brief Evaluation on the Uşak Protohistoric Period Survey Data . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(1), pp. 44-59.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Mehmet Ali̇ and Hasan Celi̇k (2022). "Erken Tunç Çağı İçe Dönük Ağız Kenarlı Çanakların Bölgesel Dağılımı: Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Verileri Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme / Regional Distribution of Early Bronze Age Bowls with Inverted Rim: A Brief Evaluation on the Uşak Protohistoric Period Survey Data ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (1):44-59.

Kaynakça

  Akdeniz, E. (1999). Büyük Menderes havzası’nın demir çağı öncesi kültürleri [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi.

  Atalay, İ., Mortan, K. (1995). Türkiye bölgesel coğrafyası (4. Baskı). İnkılap Kitabevi.

  Bachhuber, C. (2014). The Anatolian context of philia material culture in Cyprus.  A. B. Knapp & P. Yan Dommelen (Eds.), The cambridge prehistory of the bronze and iron age mediterranean (ss. 139-156). Cambridge University Press.

  Bal, Ç. (2019). The impact of the 4.2 ka bp event in western Anatolia: An evaluation through palaeoenvironmental and archaeological data / 4,2 ka iklim olayının Batı Anadolu'daki etkisi: Paleoçevresel ve arkeolojik bir değerlendirme. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

  Bernabò Brea, L. (1964). Poliochni: Città preistorica nell'isola di Lemnos. Roma: "L'Erma" di Bretschneider.

  Çevik, Ö. (2007). The emergence of different social systems in early bronze age Anatolia: Urbanisation versus centralisation, Anatolian Studies, 57, 131-140. https://doi.org/10.1017/S0066154600008553

  Çelik, H. (2021). Uşak Merkez ve Banaz İlçelerindeki erken tunç çağı yerleşimlerinden ele geçen çanak çömlekler. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uşak Üniversitesi.

  Derin Z. ve Öner, E. (1997). Ulucak Höyük kazıları ve paleo-coğrafya araştırmaları 1995, Kazı Sonuçları Toplantısı 18(1), 411-439.

  Efe, T. ve Ay Efe, D.Ş.M. (2000). Early Bronze Age I Pottery from Küllüoba near Seyitgazi, Eskişehir, Anatolia Antiqua 8, 1-87. https://doi.org/10.3406/anata.2000.938

  Efe, T. (2004). Kültür gruplarından krallıklara: Batı Anadolu’nun Tarihöncesi kültürel ve siyasal gelişim profili, Colloquium Anatolicum, 3, 15-30.

  Eimermann, E. (2008). Soundings at early bronze age Hacılartepe, Roodenberg et al.(ed.)  Life and death in a Prehistoric settlement in Northwest Anatolia, The Ilıpınar Excavations. Vol. III içinde (ss. 361-417). Leiden.

  French, D. H. (1969). Prehistoric sites in Northwest Anatolia II. The Balıkesir and Akhisar/Manisa areas, Anatolian Studies, 19, 41-98. https://doi.org/10.2307/3642616.

  French, D. H. (1997). Early bronze age pottery in Western Anatolia, A summary 1970-1995, C. Doumas (Ed.) Poliochni e l’antica eta’ del Bronzo nell’Egeo settentrionale içinde (ss. 569-595). Scuola Archeologica Italiana de Atene.

  Hacar, A. (2021). Third Millenium BC Finds from Sebaste: 1966-1967 Excavations at Selçikler Köyiçi Höyük and recent survey finds. E. Taştemür, M. Dinç, (Ed.) Sebaste (Phrygia) kenti ve çevresi 1966-1978 kazıları ile 2016-2020 yılları yüzey araştırmalarının sonuçları içinde (ss. 45-62). Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları.

  Joukowsky, M. S. (1986). Prehistoric Aphrodisias: An account of the excavations and artifact studies. Brown University, Center for Old World Archaeology and Art.

  Kamış, Y. (2021). Nevşehir Çakıltepe Höyük yüzey araştırması erken tunç çağı seramikleri, Seramik Araştırmaları Dergisi (SRMKA), 3, 27- 57. https://dergipark.org.tr/tr/pub/srmka/issue/67907/973533

  Kara, H. (2010). Banaz ilçesinin coğrafyası, Çizgi Kitapevi.

  Kâmil, T. (1982). Yortan cemetery in the early bronze age of Western Anatolia, BAR İnternational Series, 145. Oxford.

  Kılıç, S. (2008). The Early bronze age pottery from Northwest Turkey in light of results of a survey around the Marmara Sea. H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Şahoğlu, R. Tuncel (Eds.), Proceedings of the International Symposium, The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age içinde (s. 275-283). Ankara Üniversitesi Yayınevi.

  Koçak, Ö. (2015). Afyonkarahisar ili ve ilçeleri ile Uşak ili Sivaslı ilçesi 2013 yılı yüzey araştırmaları, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1), 355-374.

  Lamb, W. (1936). Excavations at Thermi in Lesbos. Cambridge.

  Lamb, W. (1938). Excavations at Kusura near Afyon Karahisar, II: Comunicated to the society of antiquaries. Oxford: Pinted by John Johnson for the Society of Antiquaries of London.

  Lloyd, S. ve Mellaart, J. (1962). Beycesultan, Vol. 1. The Chalcolithic and early bronze age levels. British Institute of Archaeology at Ankara.

  Lochner, İ. ve Ay Efe, D.Ş. M. (2001). Die Frühebronzezeitlichen Keramik. Die Frühebronzezeitlichen Siedlungsbefunde in Aizanoi, Vorbericht über die Kampagnen 1997 bis 1999, Archaologischer Anzeigner, 2001, 269-295.

  Mellaart, J. (1954). Preliminary report on a survey of pre-classical remains in Southern Turkey, Anatolian Studies IV, 175-240.

  Meriç, R. (1989). 1987 Yılı Alaşehir kazısı, Kazı Sonuçları Toplantısı X/1, 157-170.

  Oy, H. (2011). İlk Tunç Çağ’da Batı Anadolu’nun sosyo ekonomik yapısı. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

  Oy, H. (2017). Uşak ilk tunç çağı araştırmaları. R. M. Czichon, Ş. Söyler, B. Can, İ. Çavuş (Eds.) Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak içinde (s. 33-38), Ege Yayınları.

  Özdoğan, M. (2011). The dynamics of cultural change in Anatolia: A supra-regional perspective, Ü. Yalçın (Ed.) Anatolian Metal V. içinde (s. 21-30). Deutschen Bergbau-Museum.

  Özsait, M. ve Üstün Türkteki, S. (2013). Pisidya yüzey araştırmaları ilk tunç çağı çanak çömleği, 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1), 214-227.

  Polat, S. (2017). Uşak ilinde jeositler ve jeomorfositler, R. M. Czichon, Ş. Söyler, B. Can, İ. Çavuş, (Eds.) Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak içinde (s. 7-18). Ege Yayınları.

  Sarı, D. (2011). İlk tunç çağı ve orta tunç çağı’nda Batı Anadolu’nun kültürel ve siyasal gelişimi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.

  Sarı, D. (2012). İlk tunç çağı ve orta tunç çağı’nda Batı Anadolu’nun kültürel ve siyasal gelişimi, MASROP E-Dergi, 7, 105-249. https://dergipark.org.tr/tr/pub/masrop/issue/49578/635335

  Steadman, S. R. ve McMahon, G. (2011). The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press.

  Şahoğlu, V. (2005). The Anatolian trade network and the İzmir Region during the early bronze age, Oxford Journal of Archaeology, 24, 339-360. https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.2005.00240.x

  Topbaş, A., Efe, T., ve İlaslı, A. (1998). Salvage excavations of the Afyon Archaeology Museum, Part 2: The Settlement of Karaoğlan Mevkii and the early bronze age cemetery of Kaklık Mevkii, Anatolia Antiqua, VI, 21-94. https://doi.org/10.3406/anata.1998.889

  Yakar, J. (2013). The origins of the West Anatolian early bronze age. R. Koehl (Ed.) AMILLA. The Quest for Excellence Studies Presented to Guenter Kopcke in Celebration of His 75th Birthday, içinde (s. 207-220). INSTAP Academic Press.