FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Yazım Kuralları

1. YAZIM DİLİ

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazım dili Türkçe olan yayınlar en az 1500 kelime yapılandırılmış(Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç başlıkları verilerek)  İngilizce genişletilmiş özet (Extended Summary) yazılmalıdır. İngilizce genişletilmiş özet (Extended Summary) hakem değerlendirmesi sonrasında makale kabul edildiğinde istenecektir.  Yazım dili İngilizce olan yayınlarda ise yapılandırılmış geniş özet şartı aranmamaktadır. 

Türkçe yazılmış makalelerde Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”nda belirtilen güncel yazım kurallarına uyulması zorunludur.

Dergiye gönderilecek makalenin sisteme yüklenmeden önce yazım kurallarına uygunluğunun kontrol edilmesi önerilmektedir. Gönderlen makalenin değerlendirme sürecine alınabilmsi için  makale yazım şablonuna göre düzenlenmiş olması zorunludur.  Makale yazım şablonuna ulaşmak için tıklayınız..... 

  

2. SAYFA DÜZENİ

Makalelerin, dergimize gönderilmeden önce aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Bunun için makale yazım şablonunu kullanmanız önerilmektedir.

2.1. Sayfa Yapısı

Sayfa; A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları “Orta” (üsten ve alttan 2,54 cm; soldan ve sağdan 1,91 cm boşluk bırakılarak) olacak şekilde düzenlenmelidir. Metnin tamamında (özet başlıklar, tablo ve şekiller hariç) Paragraf Genel; Hizalama İki Yana Yasla, Anahat düzeyi Gövde Metni, Girinti; Sol ve Sağ 0 (sıfır), Arlık; önce 0 (sıfır), Sonra 6nk, Satır aralığı tek olmalıdır.

2.2. Makale Başlığı

Başlık konuyu en iyi şekilde özetlemeli ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe başlığın tamamı büyük harf, 14 punto, yazı tipi Calibri, koyu ve başlıktan önce ve sonra 12nk paragraf aralığı olmalıdır. Türkçe başlıktan sonra 12nk paragraf aralığı bırakılarak İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce başlık 12 punto ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 18nk paragraf aralığı verilmelidir.

2.3. Yazar Adları ve Adresleri

Yazar isimleri İngilizce başlıktan sonra; kendisinden önce ve sonra 18nk’lik paragraf aralığı bırakılarak ortaya hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Birden fazla yazar ismi varsa araya virgül konarak yan yana yazılmalıdır. Yazar ismi; 10 punto, yazı tipi Calibri koyu ve ismin baş harfleri ile soy ismin bütün harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar unvanları, kurumları, ORCID bilgileri ve e-posta adresleri dipnot olarak birinci sayfada yer almalıdır. Dipnotlar yazı sitili Calibri, 8 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.

İki ve daha fazla yazarlı makalelerde (sorumlu yazar) ibaresi dipnotta unvandan önce yazılmalıdır. 

2.4. Öz

Türkçe ve İngilizce öz (anahtar kelimeler eklenerek) yapılmalıdır. 250-300 kelime aralığında olmalıdır. Tek bir paragraftan oluşmalıdır.  Yazının tümünü en kısa (amacını, yöntemi, bulguları, sonucunu ve önerileri) yansıtacak nitelikte olmalıdır. Calibri, 9 punto, tek satır aralığında iki yana yaslı olmalıdır. Özün altında çalışmanın bütünlüğünü yansıtacak anahtar kelimeler (4-6) verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimelerin birincisinin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalı (özel isimler ve büyük harfli kısaltmalar hariç).

Abstract

Türkçe öz ile eş özelliklere sahip olmalıdır. İlk sayfada yer almalıdır.

Keywords: Keyword, Keyword, Keyword, Keyword, Keyword

2.5. Alt Başlıklar

Metin içindeki alt başlıkların yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Birinci düzey alt başlıklar 11 punto, tüm harfleri büyük ve kalın, sola yaslı olmalı (Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma, Öneriler). Paragraf aralığı öncesinde 12nk, sonrasında 6nk boşluk olmalıdır.

İkinci düzey başlıklar 11 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve kalın, sola yaslı yazılmalıdır. Paraf aralığı önce ve sonra 6 nk olmalıdır

Üçüncü düzey başlıklar 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve kalın, sola yaslı yazılmalıdır. Paraf aralığı önce ve sonra 6 nk olmalıdır

Dördüncü düzey başlıklar 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve italik olmalı, sola yaslı yazılmalıdır. Paraf aralığı önce ve sonra 6 nk olmalıdır

Alt başlıklarda ile, ve gibi bağlaçlar kullanılırsa bu ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.

2.6. Ana Metin

Araştırma metnin tamamı “Calibri” yazı tipinde; 10 punto boyutunda yazılmalıdır. Paragraf başlarında “tab” ve paragraf aralarında “enter” tuşu kullanılmamalıdır. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra 1 karakterlik boşluk bırakılmalıdır. Metin genelinde tek satır aralığı olmalıdır. Paragraf aralığı sonra 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

2.7. Şekiller

Metinde yer alan harita, fotoğraf ve grafikler “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Şekiller; küçültmede ve basımda sorun yaratmayacak çözünürlükte, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığı tercih edilerek düzenlenmelidir. Şekiller  “1”den başlamak üzere her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalı ve her şeklin başlığı şeklin altına, 9 punto, ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Şekillerden önce ve sonra 12nk paragraf aralığı bırakılmalıdır. Metin içinde şekillere mutlaka atıf yapılmalıdır. Şekil 1. Olarak yazılmalıdır

2.8. Tablolar

Şekiller gibi “1”den başlayarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Tablo içeriğindeki yazıların 8 punto boyutunda olmalıdır. Tablonun başlığı; tablonun üstüne, ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük, 9 punto olmalıdır. Kaynakçası (eğer varsa tablonun altına, sola dayalı 7 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Tablonun tasarımı: tablonun satır yüksekliği 0,4cm olmalı, tablo ortalanmış ve genişliği sayfa metin genişliğini geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Tablolara numaraları ile birlikte metin içinde atıf yapılmalıdır. Tablo ile metin arasında (önce ve sonra) 12nk paragraf aralığı bırakılmalıdır. Tablo için kaynak verilecekse Tablo altına, sola hizalanmış, italik, ilk harfler büyük ve 7 punto değerinde olmalıdır.

Tablo özellikleri Boyut tercih edilen genişlik en fazla 17 santimetre; Hizalama ortaya; Metin kaydırma yok olacak şekilde ayarlanmalıdır.

2.9. Vurgu, Dipnotlar ve Madde Sıralamaları

Eğer vurgu yapılmak isteniyorsa; italik ve 9 punto olarak yazılmalıdır.

Dipnotlar sadece başlık ve yazar açıklamaları için kullanılmalı ve sayfanın altında numaralandırılarak verilmelidir. Dipnot eklemek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır. Dipnotlar 8 punto, alttan 3nk paragraf aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Metin içinde verilen bilgiler için madde sıralaması yapılıyorsa rakamlar kullanılmamalıdır. Bunun yerine * işareti kullanılmalıdır.

2.10. Metin İçinde Kaynak Verme

Metin içinde kaynak vermede aşağıdaki kurallara uyulmalı ve verilen örnekler esas alınmalıdır. Kesinlikle dipnot şeklinde kaynak gösterilmemelidir.

a. Metin içinde tek yazarlı kaynaklara atıf yapılırken (Sezer, 2017)  Sezer (2017) veya Sezer’in (2012) çalışmasına göre

b. Metin içinde iki yazarlı kaynaklara atıf yapılırken

(Sezer ve İnel, 2018) veya Sezer ve İnel (2018)

c. Metin içinde üç ve daha fazla yazarlı yayınlara değinilirken ilk gösterimde

 (Sezer, İnel, Deniz ve Uluçınar, 2016) veya Sezer, İnel, Deniz ve Uluçınar (2016) şeklinde yazılmalıdır.

İkinci ve sonraki gösterimlerde

(Sezer vd., 2016) veya Sezer vd. (2016) şeklinde yazılmalıdır.

d. Birden çok kaynağın söz konusu olduğu durumlarda kaynakların aralarına noktalı virgül (;) konulmalı ve yayın yılına göre sıralanarak (en eskiden yeniye doğru) yazılmalıdır:

(Sezer ve İnel, 2011; Sezer, 2015; Deniz ve Uluçınar, 2018)

e. Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken

İnel (2001) (aktaran Uluçınar, 2015)

bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da belirtilmelidir. Metin sonundaki kaynakçada sadece “aktaran” bilgisi yer almalıdır:

f. Kurum ve kuruluşlara ait çalışmalar aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.

(Millî Eğitim Bakanlığı, 2018) veya Millî Eğitim Bakanlığı (2018)

g. Doğrudan alıntılar “.” tırnak işareti içerisinde 9 punto ile yazılmalıdır.


2.11. Katkı ve Teşekkür Belirtme

Yazarın dışında makaleye katkısı bulunanlar varsa yazının sonunda bu isimler ayrıca belirtilmelidir.

Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarası verilmelidir.

2.12. Çıkar Çatışması Beyanı

Gelecek Vizyonlar Dergisi/Future Visions Journal (fvj) yayın politikası gereğince, yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde (orjinal bilimsel araştırma makalesi, olgu sunumu ve derlemeler) gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak yazılmalıdır. Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır. Bu bildirimi makalenin sonunda “Çıkar Çatışması/Conflicts of Interest” başlığı altında belirtmelidirler (The authors declare that they have no conflict of interest). Yazarların makalede katkıları oran olarak belitilmelidir. Belirtilmediği takdirde bütün yazarların eşit oranda katkı yaptıkları kabul edilir.

2.13. İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summury)

Aday makalenin hakemler ve editörler tarafından kabul edilmesinden sonra, yayınlanabilmesi için İngilizce genişletilmiş özeti hazırlaması zorunludur. İngilizce genişletilmiş özet derginin dil editörü onayını almak zorundadır. Derginin İngilizce Dil Editörünün onayından geçemeyen makale yayınlanmaz.

İngilizce genişletilmiş özet, en az 1500 kelime olmalı ve yazının genel olarak tüm bölümlerini (Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma, Öneriler) kapsamalıdır. Bu bölümler, metin içinde ayrı ayrı başlıklar altında sunulmalıdır (Sonuç, Tartışma ve Öneriler tek başlık altında verilebilir). Makalenin Türkçe metninde yer alan atıfların tamamına İngilizce genişletilmiş özette yer verilmesi beklenmektedir.

2.14. Kaynakça Aşağıda Verilen Örneklere Uygun Olarak Düzenlenmlidir.

SIRALAMA
Eserler, yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
Aynı yazara ait eserler en eski tarihten yeniye doğru sıralanır.
Aynı yazarın aynı tarihli eserleri için, tarih sonuna “a, b, c,…” harfleri getirilerek yerleştirilir:
Sezer, A. (2012a)
Sezer, A. (2012b)
Yazarı belli olmayan eserlerde, eser adı yazarın ismi yerine koyulur.

KİTAP

Akkuş, A. (2014). Genel Fiziki Coğrafya (3. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap İçinden Bölüm
Pınar, A. (2021). Coğrafya öğretiminde CBS kullanımı. A. Sezer (Ed.), Coğrafya öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s. 215-245). Pegem Akademi.

Çeviri Kitap

Flint, C. V & Taylor, P.J. (2014). Siyasi Coğrafya. (Çev. F. Ereker). Nobel

MAKALE
Tanyeri, L. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sağlık algısının incelenmesi. Future Visions Journal, 3(2), 23-28. doi: 10.29345/futvis.75.

Şanli, C., Fesliyen, Z. & Pinar, A. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin harita beceri düzeylerine yönelik bir eylem araştırması: Kulu örneği. Future Visions Journal, 3(3), 9-23. doi: 10.29345/futvis.91

Rapor/Haber Bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-III.-%C3%87eyrek:-Temmuz---Eyl%C3%BCl,-2021-37183&dil=1

TEZ

Deniz, M. (2013). Nazilli ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası [Yayımlanmamış doktora tezi]. Uşak Üniversitesi.
 

KONGRE SUNUMU

Sezer, A. (2021, 26-27 Ekim). Türkiye ilk orta ve ise öğretim programlarında su eğitimi. V. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi [Sözlü Bildiri Sunumu]. Ankara, Türkiye

KONFERANS BİLDİRİ TAM METNİ KİTABI

Sezer, A. (2021). Türkiye ilk orta ve lise öğretim programlarında su eğitimi. V. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı (ed. Turhan ÇETİN - Haşim ÖZÜDOĞRU - Hasan KARA), 180-194. Ankara, Türkiye

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

MEB, (2016). Öğretim programları, http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72, adresinden edinilmiştir.

Kaynakça düzanlenirken Yazım kurallarında belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir. Yazım kurallarında belirtilmeyen durumlar için  APA 7 kaynak gösterme esasları geçerlidir.

2.15. Ekler

Varsa çalışmada yer alan ek bilgi, plan, tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakçadan sonra yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır (Ek 1., Ek 2. gibi). Başlıklar ana başlık şeklinde, bilgiler ise ana metinle aynı şekilde verilmelidir.

3. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Gelecek Vizyonlar Dergisi; her şeyden önce bilime ve bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanına katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin denetimleriyle yayımlama hedefindedir. Objektif ve kör hakemlik sistemine uygun bir değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu nedenle yazarların bütün süreci Derginin dijital sistemi üzerinden yürütmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi editörlerinin kişisel e-postalarına veya derginin e-postalarına gönderilen yazılar kör hakemlik sistemine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaz.

Makale göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir:

İstenen Belgeler

1. Yazar isimlerinin olmadığı makale tam metni (Word dosyası formatında ve yazım şablonuna uygun olarak) "HAKEM METNİ” ismi ile yüklenmelidir. Yazarlar dergi sitemine kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmelidir. (Dergi sistemine Full Text başlığını seçerek yüklemelisiniz).

2. Telif Hakkı Devir Formu (Dergi sistemine Cover Page başlığını seçerek yüklemelisiniz).

3. Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul İzni gerekmiyorsa gerekçesini bildiren açıklama dosyası) (Dergi sistemine Cover Page başlığını seçerek yüklemelisiniz).

4. İntihal Raporu ( iThenticate ) eklenmelidir (Dergi sistemine Cover Page başlığını seçerek yüklemelisiniz).

Makale gönderen yazarlar, Gelecek Vizyonlar dergisi yayın ilkelerinde belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.


 

 


2.132 defa okundu.